Algemene voorwaarden

 1. De relatie tussen de cliënt en Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor zal beheerst worden door onderhavige algemene voorwaarden, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen werd.
 2. Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor gaat een middelenverbintenis aan met de cliënt en zal met vereiste beroepsernst en zorgvuldigheid de dossiers behandelen.
 3. Bij de opening van het dossier zal een algemene provisie betaald worden die wordt gereserveerd tot bij de afsluiting van het dossier.
  De provisienota wordt door de cliënt onmiddellijk voldaan, waarna het kantoor haar prestaties zal aanvatten.
 4. Er wordt door Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor maandelijks/2-maandelijks/trimestrieel een afrekening overgemaakt.
  Elke kosten- en ereloonstaat is betaalbaar binnen de 15 dagen op de rekening van Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor.
 5. Bij niet-betaling op de vervaldag van de kosten- en ereloonstaten wordt een conventionele intrest aangerekend gelijk aan de intrest voorzien in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002.
  Tevens zal elke onbetaalde kosten- en ereloonstaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaande bedrag.
 6. Bij niet-betaling op de vervaldag van een kosten- en ereloonstaat is Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
 7. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd.
  Het toepasselijk recht is het Belgisch recht.
 8. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten, geleverd door het advocatenkantoor, haar advocaten en medewerkers, en alle andere personen die samenwerken met het advocatenkantoor of waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk is.
 9. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor, haar advocaten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking.
  Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 1,25 miljoen euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie.
  Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en bij gebreke daarvan, tot het door het kantoor terzake van de opdracht in rekening gebrachte honorarium gedurende het laatste jaar.