Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kwam er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Dit moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

De komst van de omgevingsvergunning heeft het vergunningenlandschap grondig hervormd. Door de integratie van beide vergunningen worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.

In tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning geldt de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Zo zal de overheid de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en krijgen burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden ook mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Ook het voorwerp en de duur van de vergunning kunnen opnieuw bekeken worden.

De overheden zijn verplicht om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan digitaal ingediend worden. Ook de verdere behandeling volgt een digitaal spoor.

 • Procedures voor de Raad van State
 • Procedures Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Vernietiging en/of schorsing van Overheidsbeslissingen
 • Gewone procedures
 • Procedures bij hoogdringendheid
 • Stedebouwkundig / milieurechtelijk advies
 • Contacten bij Stedebouw en Milieuadministratie
 • Advies en procedures met betrekking tot administratieve geschillen
 • Advies aan overheidsinstellingen
 • Milieu-audit
 • Onteigeningen ten algemene nutte
 • Vergunningenbeleid
 • Verkavelingsvergunningen
 • Milieuvergunningen
Ruimtelijke ordening & stedenbouw