Coronacrisis: voor aannemer overheidsopdracht is tijdig handelen de boodschap

De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector voor onduidelijkheden en onzekerheid. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische gevolgen voor uw aannemingsovereenkomst met de aanbestedende overheid.

Onvoorzienbare omstandigheden

In het kader van een overheidsopdracht engageert een aannemer zich tot uitvoering van de in het bestek beschreven werken tegen het bedrag waarvoor hij heeft ingeschreven (met eventuele aanvullingen en correcties) en waarbij de werken moeten worden uitgevoerd binnen een vooraf bepaalde uitvoeringstermijn met daar meestal (geplafonneerde) vertragingsboetes aan gekoppeld.

In de loop van de uitvoering van de opdracht kunnen er zich echter onvoorziene en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die een belangrijke impact kunnen hebben op het verloop en de kostprijs van de uitvoering waardoor het evenwicht van het contract wordt ontwricht.

Het corona-virus en de door de overheid afgekondigde maatregelen kunnen zo’n een omstandigheid uitmaken maar dit is geen automatisme.

Ofwel de herzieningsclausule van het contract ofwel de reglementering op overheidsopdrachten (AUR) kunnen de aannemer mogelijkheden bieden.

Welke zijn de mogelijke herzieningen?

  • Een verlenging van de uitvoeringstermijn
  • Een schadevergoeding/andere vorm van herziening van de opdracht
  • Een verbreking van de opdracht

Wat zijn de na te leven voorwaarden?

  • De omvang van het geleden nadeel moet minstens 2,5% (voor sommige opdrachten 15%) bedragen van de initiële aannemingssom. Afhankelijk van de manier waarop de opdracht werd geplaatst alsook de omvang van het initiële bedragen aanvaardt men dat er sprake is van een belangrijk nadeel vanaf specifiek vastgelegde bedragen.
  • De aannemer moet aantonen dat de herziening noodzakelijk is geworden door omstandigheden die niet konden worden voorzien, niet konden worden ontweken en niet konden worden verholpen.
  • De aannemer moet binnen de 30 dagen nadat de feiten of omstandigheden zich voordoen (of de aannemer deze had moeten kennen) deze schriftelijk kenbaar maken en bondig de invloed van de omstandigheden op het verloop en de kostprijs van de opdracht weergeven.
  • Afhankelijk van wat de aannemer vraagt (termijnverlenging/verbreking contract of schadevergoeding) moet de becijferde rechtvaardiging op schriftelijke wijze worden overgemaakt binnen:
  • De initieel voorziene contractstermijn
  • Binnen 90 dagen na kennisgeving van het proces-verbaal van voorlopige oplevering

Correct en tijdig handelen is dus van groot belang. 30 dagen zijn immers snel verstreken.

Ons kantoor kan u helpen bij het nagaan of de coronacrisis voor uw concrete opdracht als een onvoorziene omstandigheid kan beschouwd worden die u toelaat om termijnverlening, schadevergoeding of verbreking van de opdracht te vragen.

contact

Jo DEWEZ

Advocaat-partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

bouwrecht en onroerend goed

overheidsopdrachten

Gerelateerd artikel: invloed coronavirus op uw aannemingsovereenkomst

Deel via: