Fiscaal gunstregime voor auteursrechten: ben je origineel genoeg?

Reeds in 2008 werd een fiscaal gunstregime ingevoerd voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten. In een recent arrest van 25/06/2020 diende het Hof van Cassatie zich uit te spreken over een geschil tussen een advocaat en de fiscus met betrekking tot dit gunstregime. Dit arrest bevat echter ook relevante overwegingen voor eenieder die gebruik wil maken van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Een beknopt overzicht.

Basisprincipes van het gunstregime

Het basisprincipe van het fiscaal gunstregime voor de inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten is vrij eenvoudig: de inkomsten uit zowel de cessie als de concessie van auteursrechten worden beschouwd als roerende inkomsten, dit met een plafond van € 62.090,00 voor het aanslagjaar 2020. Het gunstregime geldt bijgevolg zowel voor de overdracht van auteursrechten en naburige rechten als voor het toekennen van gebruiksrechten.

Voornoemde inkomsten worden vervolgens belast aan een tarief van 15 % roerende voorheffing, hetgeen uiteraard voordeliger is dan de belasting die men dient te betalen op beroepsinkomsten. Daarenboven kan er toepassing worden gemaakt van een forfaitaire kostenaftrek van 50 % op de eerste schijf van € 16.560,00. Voor de tweede schijf van € 16.560,00 tot 33.110,00 geldt er voor aanslagjaar 2020 een forfaitaire kostenaftrek van 25%.

Controle door de fiscus

Zowel zelfstandigen als werkgevers kunnen gebruik maken van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.  Je kan jezelf of je werknemers immers afzonderlijk een vergoeding toekennen voor de cessie of concessie van auteursrechten en naburige rechten.  De fiscus kan de kwalificatie van inkomsten als inkomsten uit auteursrechten echter betwisten, indien blijkt dat er in werkelijkheid geen auteursrechtelijk beschermde werken tot stand werden gebracht.  Basisvoorwaarde voor auteursrechtelijke bescherming is de originaliteit van de creatie : het werk moet de persoonlijkheid van de auteur weerspiegelen.  Er moeten met andere woorden vrije en creatieve keuzes worden gemaakt.  Hierover kan in de praktijk betwisting rijzen.

Eenzelfde discussie lag aan de basis van het arrest van het Hof van Cassatie van 25/06/2020, waarbij het ging om een advocaat die aan zichzelf een vergoeding toekende voor de overdracht van auteursrechten op de door hem tot stand gebrachte werken in het kader van zijn beroepsactiviteit.  Het Hof van Beroep te Gent oordeelde dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat een advocaat auteursrechtelijk beschermde werken kan creëren, maar stelde dat de advocaat bij zijn beroepsuitoefening normaal gezien geen intellectuele scheppingen tot stand brengt die het gevolg zijn van vrije en creatieve keuzes zodat er ook geen sprake kan zijn van auteursrechten, noch van overdracht ervan.  Deze zienswijze werd door het Hof van Cassatie bevestigd.

Aanbevelingen voor de praktijk

In het arrest van 25/06/2020 werd nogmaals bevestigd dat je niet zonder meer kan genieten van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten. Van cruciaal belang is dat je kan aantonen dat er daadwerkelijk auteursrechtelijk beschermde werken worden gecreëerd. Er mag bijgevolg geen sprake zijn van veinzing.  In dat geval riskeer je immers de herkwalificatie van deze inkomsten als beroepsinkomsten.  Het verdient aldus aanbeveling om voldoende bewijzen te voorzien van de auteursrechtelijke werken die werden gecreëerd. Daarbij is het van belang om in de overeenkomst te voorzien in een opsplitsing van de vergoeding voor de overdracht van de auteursrechten en de vergoeding voor de geleverde prestaties.  Deze vergoeding dient tot slot realistisch te zijn.  Enkel indien met voorgaande principes rekening wordt gehouden, kan je met een gerust hart genieten van het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.  In geval van twijfel kan er een ruling worden aangevraagd bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Heb je vragen over het fiscaal gunstregime voor auteursrechten? Contacteer ons.

Tom Daems

Advocaat DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Deel via: