Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers : de kogel is door de kerk

Op 20 oktober 2016 werd goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp van ministers Peeters en Borsus betreffende de verplichte 10-jarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.

Dit ontwerp is er gekomen meer dan 9 jaar na de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op 12/7/2007 waarbij de wetgever werd verzocht om te verhelpen aan de discriminatie die er bestond tussen architecten en aannemers inzake een verzekeringsplicht.

Het wetsontwerp voorziet in een verplichte verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid (zoals bedoeld in de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek) die betrekking heeft op de bouw of renovatie van een woning.

Dit betekent dus dat de verzekering niet van toepassing is op gebreken die de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid niet in het gedrang brengen en evenmin van toepassing is op handelspanden, magazijnen, scholen, ziekenhuizen, ...

Hoewel het evenwicht tussen aannemer en architect met deze wet lijkt hersteld, is het maar de vraag of de bouwheer er beter van wordt. De vroegere wettelijke verzekering van de architecten voorzag een ruimer toepassingsgebied.

Deze wet voorziet bovendien in een aantal uitsluitingen waarvoor dus geen dekking bestaat zoals zichtbare schade of schade door de verzekerde gekend op het moment van voorlopige oplevering, schade onder 2.500 € (te indexeren bedrag), …

Wat betreft de omvang van de dekking mag deze niet lager zijn dan 500.000 €.

De verzekering kan worden afgesloten op jaarbasis of per project.

Voor diegene die geen verzekering kan afsluiten wordt voorzien in een Tariferingsbureau, vergelijkbaar met deze van de verplichting autoverzekering.

Als alternatief voor een verzekering wordt aanvaard dat er een borgtocht wordt gesteld. De voorwaarden, modaliteiten en vrijmaking daarvan moeten nog door een KB worden bepaald, maar de borgtocht moet alleszins aan dezelfde vereisten als de verzekering voldoen.

De inwerkingtreding van deze wet is principieel voorzien op 1 januari 2018 en geldt voor werken in onroerende staatwaarvan de definitieve stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd na inwerkingtreding van de wet.

 Jo DEWEZ

 

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers : de kogel is door de kerk
Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers : de kogel is door de kerk