DE OMGEVINGSVERGUNNING

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. 

Integratie van stedenbouwkundige en milieuvergunning.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning kwam er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Dit moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.
De komst van de omgevingsvergunning heeft het vergunningenlandschap grondig hervormd. Door de integratie van beide vergunningen worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.

Voor onbepaalde duur

In tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Zo zal de overheid de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en krijgen burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden ook mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Ook het voorwerp en de duur van de vergunning kunnen opnieuw bekeken worden.

Oplossingsgerichte vernieuwingen

Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Digitaal

De aanvraag voor een omgevingsvergunning kan digitaal ingediend worden. Ook de verdere behandeling volgt een digitaal spoor. Dat draagt ook bij tot vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Jessie DECKMYN   De Omgevingsvergunning

DE OMGEVINGSVERGUNNING
DE OMGEVINGSVERGUNNING