Een grotere rol voor de advocaat door de inwerkingtreding van de nieuwe Salduzwet op 27 november 2016.

De wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord, breidt het consultatie – en bijstandsrecht van verdachten bij het verhoor uit, en voorziet in een actievere rol van de advocaat.

Wij overlopen de belangrijkste wijzigingen:

Het verruimde consultatierecht

 • De nieuwe salduzwet voorziet het recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat vooraleer wordt overgegaan tot verhoor van alle verdachten van misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat, ook al werden ze niet gearresteerd.

  Wanneer een verdachte niet werd benomen van zijn vrijheid en hij/zij een schriftelijke uitnodiging tot verhoor ontvangt, heeft hij de mogelijkheid om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te contacteren met het oog op een vertrouwelijk overleg.

  Zo een verdachte geen uitnodiging, dan wel een onvolledige uitnodiging voor verhoor, ontvangen heeft, kan hij/zij het verhoor eenmalig laten uitstellen met het oog op een vertrouwelijk overleg met een advocaat.

 • Een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd kan voortaan vanaf zijn arrestatie steeds overleg plegen met een advocaat, ook na zijn eerste verhoor.

  Een verdachte kan voortaan ook vragen dat het vertrouwelijk overleg met de advocaat telefonisch gebeurt.

  Het principe dat er een advocaat kan gecontacteerd worden via de permanentiedienst blijft gehandhaafd.

  Deze contactname met de permanentiedienst met het oog op de organisatie van de consultatie geldt enkel bij het eerste verhoor. Ook voor navolgende verhoren binnen de oorspronkelijke arrestatietermijn heeft de verdachte echter  recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat.

 • Overeenkomstig het nieuwe artikel 24bis/1 van de Voorlopige Hechteniswet heeft de aangehouden verdachte vanaf het  afleveren van een bevel tot aanhouding recht op vertrouwelijk overleg met een advocaat in de gevangenis. Wanneer de aangehouden verdachte met het oog op een verhoor schriftelijk wordt uitgenodigd in de gevangenis wordt hij geacht overlegd te hebben met zijn raadsman en dient hij op eigen initiatief een advocaat te raadplegen. Wanneer het verhoor niet op schriftelijke uitnodiging gebeurt of wanneer er tussen de uitnodiging en de datum van het verhoor geen vrije dag zit, zal de bijstand via de permanentiedienst georganiseerd worden.

Het verruimde bijstandsrecht

 • Vanaf 27 november 2016 bestaat er voor alle verdachten van  misdrijven waarop een vrijheidsstraf staat een recht op bijstand tijdens alle verhoren, ook indien er geen sprake is van voorlopige hechtenis.

  Voorheen was deze bijstand enkel voorzien indien het misdrijf strafbaar was gesteld met een vrijheidsstraf van één jaar of meer, en gold dit recht op bijstand bovendien enkel voor het eerste verhoor.

 • Bij effectieve vrijheidsbeneming van meerderjarigen en bij minderjarigen die zonder advocaat naar een verhoor komen, zal er een advocaat gecontacteerd worden via de permanentiedienst.

  Meerderjarigen die niet van van hun vrijheid zijn beroofd zijn dienen zelf de nodige maatregelen te nemen om zich te laten bijstaan tijdens het verhoor.

 • Ingevolge de nieuwe wet wordt er een actievere rol aan de advocaat toebedeeld. Voortaan kan de advocaat immers opmerkingen maken over het onderzoek en het verhoor, kan hij verduidelijkingen vragen over de gestelde vragen, en kan hij vragen dat bepaalde opsporingshandelingen worden verricht of bepaalde verhoren worden afgenomen.

   

  Kortom : Door de nieuwe wet genieten verdachten zowel qua frequentie als inhoudelijk van een verruimd consultatie – en bijstandsrecht, en wordt er dus een grotere rol aan de advocaat toebedeeld.

        David Thoeng strafrecht

 

 

Een grotere rol voor de advocaat door de inwerkingtreding van de nieuwe Salduzwet op 27 november 2016.
Een grotere rol voor de advocaat door de inwerkingtreding van de nieuwe Salduzwet op 27 november 2016.