Beëindiging arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.

Vanaf 9 januari 2017 is de nieuwe regeling voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid van kracht.  

Het einde van de arbeidsovereenkomst wegens deze overmacht kan echter pas worden vastgesteld nadat eerst een reclasseringsprocedure is gevolgd.  Dit is een re-integratietraject dat beëindigd moet zijn vooraleer tot ontslag kan overgegaan worden.

Er dient nagegaan te worden of de werknemer zijn/haar werk kan houden door een aanpassing van zijn/haar werk of door een  ander beter passend werk voor de werknemer te voorzien. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer en de geneesheer-sociaal inspecteur van de algemene directie toezicht op het welzijn op het werk hebben hierbij een belangrijke rol.

De wetgever voegt een nieuw artikel 34 in de arbeidsovereenkomstenwet in met de volgende inhoud :

 

"De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval, waardoor het voor de werknemer definitief onmogelijk wordt om het overeengekomen werk te verrichten, kan slechts een einde maken aan de arbeidsovereenkomst wegens overmacht nadat het re-integratietraject van de werknemer die het overeengekomen werk definitief niet kan uitoefenen, vastgesteld krachtens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is beëindigd."

 

Deze re-integratieprocedure is noodzakelijk om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bij definitieve ongeschiktheid om de overeengekomen arbeid uit te voeren, mogelijk te maken.  Dit geldt zoiwel voor de werknemer als voor de werkgever.

De werkgever en de werknemer behouden uiteraard wel de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst te beëindigen hetzij mits het naleven van een opzeggingstermijn, hetzij mits het betalen van  een opzeggingsvergoeding overeenkomstig de arbeidsovereenkomstenwet.

Contactpersonen kantoor : Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht

Beëindiging arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.
Beëindiging arbeidsovereenkomst bij definitieve arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval.