De omgevingsvergunning : beperkt uitstel voor digitale indiening . Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 .

Het Vlaams decreet van 3 februari 2017 waarbij de verplichting op het digitaal indienen van de vergunningsaanvragen is versoepeld, werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017.

Vanaf 23 februari 2017 altijd digitaal indienen

Aanvragen, verzoeken, ambtshalve initiatieven en meldingen die betrekking hebben op een Vlaams of provinciaal project moeten vanaf 23 februari 2017 altijd digitaal ingediend worden.  Dit geldt ook voor een project dat niet vrijgesteld is van de medewerking van een architect, voor de exploitatie van een klasse 1- of klasse 2-inrichting of activiteit, verkavelen van gronden, bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden áls die bijstelling gepaard gaat met een wijziging van de grenzen van de kavels.

Niet voor Franstalige aanvragen in faciliteitengemeenten

Het Omgevingsloket heeft nog geen Franstalige moduleMaar als de vergunningverlenende overheid vaststelt dat bepaalde stukken in het dossier in digitale vorm bestaan, kan zij verzoeken om die stukken toch digitaal te bezorgen.  

Beperkt uitstel voor steden en gemeenten

Als het college van burgemeester en schepenen de bevoegde overheid is, geldt in principe ook de verplichting om vanaf 23 februari digitaal in te dienen. Behalve als het college: 

-Op 14 februari ten laatste per aangetekende brief aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en       Onroerend Erfgoed heeft laten weten dat het gebruik wenst te maken van de mogelijkheid tot uitstel van implementatie van de  digitale indiening van de aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven; 

-Het college in zijn beslissing vermeldt tot wanneer het de vroegere bepalingen wil toepassen;  en

-De Vlaamse minister bevoegd voor Ruimtelijke Ordening én de Vlaamse minister voor Leefmilieu ‘gezamenlijk akte hebben genomen’ van die mededeling. 

De uiterste datum voor het toepassen van de ‘oude’ regelgeving is in het wijzigingsdecreet vastgelegd op 1 juni 2017.

Het is  niet zo dat de colleges de huidige regeling verder mogen toepassen. Zij mogen enkel de regels, zoals die zullen bestaan op 22 februari 2017, verder toepassen tot uiterlijk 1 juni 2017.

Alle vergunningen worden verleend voor onbepaalde duur

Een vergunning voor een bepaalde duur is alleen nog mogelijk in de situaties waarin het omgevingsdecreet dit nog toelaat : bijvoorbeeld bij tijdelijke projecten.

 Voor meer informatie contacteer ons : ruimtelijke ordening en stedenbouw

De omgevingsvergunning : beperkt  uitstel voor digitale indiening . Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 .
De omgevingsvergunning : beperkt  uitstel voor digitale indiening . Belgisch Staatsblad van 9 februari 2017 .