Goede verkoopsvoorwaarden zijn belangrijk. Oneerlijke bedingen zijn nietig.

Goede verkoopsvoorwaarden zijn belangrijk voor ondernemingen. 

Oneerlijke bedingen zijn nietig.

Ondernemingen  besteden  best voldoende aandacht aan hun algemene voorwaarden. Want oneerlijke of onrechtmatige bedingen zijn nietig, hetgeen betekent dat ze niet kunnen toegepast worden. Een reductie van het beding tot wat toelaatbaar is – zoals dat in het gemeen recht geschiedt voor kennelijk bovenmatige schadebedingen (art. 1231 BW) - is niet mogelijk in overeenkomsten met consumenten. Indien  een onderneming in de overeenkomst een kennelijk bovenmatige schadevergoeding bedingt voor het geval de consument laattijdig betaalt, kan de onderneming  geen enkele schadevergoeding meer verkrijgen, zelfs niet op basis van gemeen recht (art. 1153 BW). Deze strenge rechtspraak is gesteund op de noodzaak van een afschrikwekkende werking die van de Belgische nietigheidssanctie moet uitgaan

Terugvordering door consument.

Het is zelfs zo dat wanneer de consument op grond van een onrechtmatig beding in het verleden ten onrechte bedragen heeft betaald aan een onderneming omwille van bijvoorbeeld  een onrechtmatig prijswijzigingsbeding, de consument deze bedragen kan terugvorderen van de onderneming. Dit onrechtmatig beding wordt geacht  nooit te hebben bestaan, zodat het geen gevolgen kan hebben voor de consument. Dit betekent dat de consument moet worden hersteld in dezelfde  situatie als deze indien er geen oneerlijk beding zou bedongen zijn. Dit betekent dat alle onterecht betaalde bedragen moeten worden terugbetaald. En zolang er geen verjaring is, kan de consument de terugbetaling  vragen.

Collectieve vordering.

Er is ook een  collectieve vordering mogelijk. De financiële gevolgen van zo’n collectieve vordering kunnen  groot zijn (bijvoorbeeld op grond van een onrechtmatig prijswijzigingsbeding).

De verkoopsvoorwaarden moeten transparant zijn.

De verkoopsvoorwaarden moeten  voldoende transparant zijn. Dit vloeit volgens het Hof van Justitie voort uit de Richtlijn Oneerlijke Bedingen. Het houdt in dat consumenten voor het sluiten van de overeenkomst voldoende informatie moeten krijgen over de juridische en economische gevolgen die de bedingen uit de overeenkomst voor hen meebrengen. 

Voor meer informatie contacteer ons : contractenrecht

 

 

Goede verkoopsvoorwaarden zijn belangrijk.  Oneerlijke bedingen zijn nietig.
Goede verkoopsvoorwaarden zijn belangrijk.  Oneerlijke bedingen zijn nietig.