Aanhoudingstermijn voor alle misdrijven verlengd van 24 uur naar 48 uur. Ook voor misdrijven ruimtelijke ordening, sociaal recht, vennootschappen, fiscaliteit, informatica, cybermisdrijven e.a..

Sedert 29 november 2017 is de administratieve aanhoudingstermijn met onmiddellijke ingang verlengd van 24 uur naar 48 uur. 

Voorheen was de aanhouding van verdachten, zonder tussenkomst van een (onderzoeks)rechter, beperkt tot 24 uur.

Uitzonderlijk had de onderzoeksrechter de mogelijkheid om deze termijn met 24 uur te verlengen, hetgeen gemotiveerd diende te worden in een bevel tot verlenging. 

Deze termijn van 24 uur bleek te kort te zijn voor complexe strafzaken waarbij meer tijd nodig is om bewijzen te verzamelen en de verkregen informatie te analyseren. De opkomst van het internationaal terrorisme is hier niet vreemd aan.

Door de verdubbeling van de aanhoudingstermijn zouden rechters meer tijd moeten hebben om het dossier te bestuderen en al dan niet over te gaan tot het uitvaardigen van een bevel tot aanhouding of het verbinden van voorwaarden aan een eventuele invrijheidstelling.

De wetgever heeft dan ook voorzien in een maximale aanhoudingstermijn, zonder tussenkomst van een rechter, van 48 uur. Deze nieuwe termijn van 48 uur geldt voor ieder misdrijf zonder dat er uitzonderingen mogelijk zijn.

Artikel 12 van de Grondwet werd dan ook aangepast en luidt thans als volgt:

'Behalve bij ontdekking op heterdaad kan niemand worden aangehouden dan krachtens een met redenen omkleed bevel van de rechter dat uiterlijk binnen 48 uur te rekenen van de vrijheidsberoving moet worden betekend en enkel tot voorlopige hechtenisneming kan strekken.'

Voortaan kunnen verdachten dus voor een periode van 48 uur van hun vrijheid beroofd worden alvorens deze vrijheidsbeneming ter beoordeling aan een onderzoeksrechter dient te worden voorgelegd.

Het was aanvankelijk de bedoeling om nog een uitzondering te voorzien in het kader van een terreuronderzoek en dit geval een termijn van maximum 72 uur te voorzien. Dit voorstel werd echter niet weerhouden, waardoor ook in terreurdossiers de maximale termijn van 48 uur toepasselijk is.

De toetsing door een onderzoeksrechter van een vrijheidsbeneming gebeurt naar aanleiding van een verhoor op diens kabinet, alwaar men recht heeft op bijstand van een advocaat. Ook tijdens de verhoren door de politiediensten is dit overigens het geval. Deze bijstand geldt voor alle soorten misdrijven, en dus niet enkel in het kader van het algemene strafrecht, maar bijvoorbeeld ook voor stedenbouwkundige misdrijven, sociaalrechtelijke misdrijven, vennootschapsrechtelijke misdrijven, financiële/economische misdrijven, fiscale misdrijven, en informatica - en cybermisdrijven. Bovendien hebben zowel daders als slachtoffers recht op bijstand.

U kan hiervoor een beroep doen op Advocatenkantoor Dehaese & Dehaese BVBA. Ons kantoor verleent bijstand en advies tijdens alle fases van het strafproces, zowel voor slachtoffers als voor daders.

Voor slachtoffers bestaat er, afhankelijk van de fase van het strafproces, de mogelijkheid dat de kosten en erelonen van een advocaat gedekt worden door een verzekering rechtsbijstand. Ons kantoor kan u begeleiden, en in voorkomend geval een aangifte doen bij de verzekeraar in kwestie.

David THOENG 

Advocaat DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Wens je meer informatie, contacteer ons:

strafrecht

verzekeringsrecht

contact

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanhoudingstermijn voor alle misdrijven verlengd van 24 uur naar 48 uur. Ook voor misdrijven ruimtelijke ordening, sociaal recht, vennootschappen, fiscaliteit, informatica, cybermisdrijven e.a..
Aanhoudingstermijn voor alle misdrijven verlengd van 24 uur naar 48 uur. Ook voor misdrijven ruimtelijke ordening, sociaal recht, vennootschappen, fiscaliteit, informatica, cybermisdrijven e.a..