Schade en schadevergoeding : THE CLASS ACTION ook voor zelfstandigen en kmo’s

De rechtsvordering tot collectief herstel, ook gekend onder de naam ‘class action’ kennen we in België sedert 2014.

Het was enkel voor consumenten bedoeld die in groep een gerechtelijke procedure konden starten wanneer zij schade geleden hadden ten gevolge van eenzelfde oorzaak. Dit verandert nu : sedert 22 maart 2018 is de rechtsvordering tot collectief herstel - volkomen terecht - ook mogelijk voor zelfstandigen en kmo’s. De wetgever tracht de bescherming van kmo’s als zwakkere partij in het economisch recht te versterken.

Toepassingsgebied

Kmo’s die ten persoonlijke titel schade geleden hebben als gevolg van een gemeenschappelijke oorzaak kunnen een beroep doen op de rechtsvordering tot collectief herstel. Kmo’s zijn ondernemingen waar minder dan 250 personen werkzaam zijn en waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro of het jaarlijkse balanstotaal 43 miljoen euro niet overschrijdt.

Toepassingsvoorwaarden

De rechtsvordering tot collectief herstel kan ingesteld worden door een erkende vertegenwoordiger die de volledige groep van kmo’s vertegenwoordigt die beweert collectief schade te hebben geleden. De wetgever verduidelijkt bovendien dat deze vertegenwoordiger geen winstoogmerk mag hebben bij het voeren van class actions.

Een class action kan worden ingesteld tegen een onderneming die een contractuele inbreuk begaat of één van de wetten die door de wetgever limitatief worden opgesomd overtreedt: het gaat bijvoorbeeld om de wetgeving betreffende de mededinging, marktpraktijken, betalings- en kredietdiensten, intellectuele eigendom, gebrekkige producten, verzekeringen. Ook inbreuken op tal van andere wetten kunnen als rechtsgrond dienen om een class action te starten.

Bemerk dat de wetswijziging van 22 maart 2018 retroactief werkt : de vordering tot collectief herstel kan immers worden ingesteld voor zover de gemeenschappelijke oorzaak van de collectieve schade zich na 1 september 2014 heeft voorgedaan, de datum waarop de rechtsvordering tot collectief herstel in het Belgische recht werd ingevoerd.

Enkel de Rechtbank van Koophandel van Brussel is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot collectief herstel.

 

Besluit

De wetgever biedt de bedrijven die het slachtoffer zijn van collectieve schade een eenvoudige manier om een schadevergoeding te kunnen bekomen. Voordeel : in groep staat men sterker, worden de kosten gedeeld, en is de administratieve last een stuk lager.

Nadeel : de rechtsvordering tot collectief herstel neemt nog steeds veel tijd in beslag. De gevallen waar gebruikt wordt gemaakt van de class action voor consumenten zijn beperkt in aantal, zodat dit ook voor zelfstandigen en kmo’s wellicht het geval zal zijn.

Een individueel ingestelde vordering blijft natuurlijk steeds mogelijk.

Voor al uw schadeclaims : uw raadsman kan hier voor zorgen!

 

 

Wens je meer informatie,   contacteer ons : contact

Johan DEHAESE 

Advocaat

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

contractenrecht

strafrecht

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

 

Schade en schadevergoeding : THE CLASS ACTION   ook voor zelfstandigen en kmo’s
Schade en schadevergoeding : THE CLASS ACTION   ook voor zelfstandigen en kmo’s