WELDRA NOG BETERE BESCHERMING VAN UW BEDRIJFSGEHEIMEN

Na de goekeuring en inwerkingtreding van het wetsontwerp van 12 juni 2018 zal de bescherming van bedrijfsgeheimen in België gevoelig versterkt worden.

Met een Europese Richtlijn van 2016 werd een nieuw wettelijk kader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen aangekondigd. Bedoeling is het bieden van een betere bescherming tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie. De Europese Richtlijn dient echter door de lidstaten te worden omgezet in het nationale recht alvorens deze van kracht wordt. In deze bijdrage bieden wij u een overzicht van de wijzigingen die op til zijn in het Belgisch recht.

De huidige wettelijke regeling

Wat opvalt is dat er in België op dit moment geen algemeen wettelijk kader voorhanden is waarin de bescherming van bedrijfsgeheimen wordt geregeld. Wel zijn er bepalingen verspreid over verschillende wetten waarin een beperkte bescherming wordt toegekend. Zo voorziet de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten dat het de werknemer verboden is om zowel gedurende de overeenkomst als na het beëindigen ervan bedrijfsgeheimen op onrechtmatige wijze te verkrijgen, te gebruiken of openbaar te maken. Ook het Strafwetboek voorziet in de strafbaarstelling van dergelijke praktijken. Tot slot kan ook een beroep worden gedaan op de wetgeving omtrent de oneerlijke marktpraktijken of de buitencontractuele aansprakelijkheid om de miskenning van bedrijfsgeheimen aan te pakken. Een volledig uitgewerkt wettelijk kader was tot op heden echter niet voorhanden. Het op 12 juni 2018 ingediende Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen moet hierin verandering brengen.

Het wetsontwerp van 12 juni 2018

Vooreerst wordt een vernieuwde en duidelijke definitie van het begrip "bedrijfsgeheimen" ingevoerd. Het moet met name gaan om informatie die geheim is, die handelswaarde bezit en die bovendien onderworpen wordt aan redelijke maatregelen om ook geheim te blijven.

Daarnaast wordt er in detail beschreven wanneer er sprake is van een onrechtmatige verkrijging, gebruik of openbaarmaking van beschermde bedrijfsgeheimen. Het gaat bijvoorbeeld om de gevallen waarin men zich ongeoorloofd toegang verschaft tot informatie of wanneer men inbreuken begaat op een geheimhoudingsovereenkomst. Tot slot komen ook andere gedragingen die in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijken in aanmerking. Het recht op de bescherming van bedrijfsgeheimen is echter niet absoluut. Zo worden er uitzonderingen voorzien voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting, het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten, of met het oog op de bescherming van een rechtmatig belang dat erkend is in het recht van de Europese Unie of het nationale recht.

Voorts wordt in het wetsontwerp duidelijk bepaald welke maatregelen een rechter kan opleggen in het geval van een schending van het bedrijfsgeheim. Zo zal de rechter de nodige maatregelen kunnen opleggen om de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgeheimen zowel tijdens als na een gerechtelijke procedure te garanderen. Ook zullen tal van bewarende en voorlopige maatregelen, zoals een bevel tot staking, opgelegd kunnen worden. Tot slot zal de rechter ook een uitgebreide waaier van rechterlijke bevelen en corrigerende maatregelen kunnen uitspreken en uiteraard kan ook een schadevergoeding toegekend worden.

Besluit

Na de goedkeuring en inwerkingtreding van het wetsontwerp van 12 juni 2018 zal de bescherming van bedrijfsgeheimen in België gevoelig versterkt worden. Er zal immers vanaf dat moment een volledig uitgewerkte wettelijke regeling voorhanden zijn.

Tom DAEMS

Advocaat Dehaese&Dehaese Advocatenkantoor

Voor meer informatie : contacteer ons

                                  intellectuele rechten

 

WELDRA NOG BETERE BESCHERMING VAN UW BEDRIJFSGEHEIMEN
WELDRA NOG BETERE BESCHERMING VAN UW BEDRIJFSGEHEIMEN