NIEUWE REGELING VOOR BETALEN VERKEERSBOETES WELDRA INGEVOERD : de concrete invoering is voorzien voor het najaar 2018

HET BEVEL TOT BETALEN IN VERKEERSZAKEN. EEN VEREENVOUDIGING VAN HET VERKEERSRECHT, MAAR MET MOGELIJKHEID TOT HOGER BEROEP BINNEN DWINGENDE TERMIJNEN.

Op 1 juli 2017 is een nieuwe regeling in werking getreden met betrekking tot het bevel tot betalen van verkeersboetes. De huidige regeling voorzien in art. 65/1 Wegverkeerswet werd daartoe gewijzigd.

De concrete invoering van deze maatregel is voorzien voor zeer binnenkort. ( najaar 2018)

Het bevel tot betalen betreft een vereenvoudigde procedure om bepaalde inbreuken op de Wegverkeerswet administratief af te handelen.

Verkeersovertreders die meerdere malen weigeren hun onmiddellijke inning of minnelijke schikking te betalen zullen voortaan niet meer automatisch gedagvaard worden voor de politierechtbank.

In de toekomst dient men zich eerst te verwachten aan een bevel tot betalen, opgesteld door de Procureur des Konings. Het bevel tot betalen wordt verzonden per gerechtsbrief of per aangetekende zending.

De te betalen geldsom wordt ten opzichte van de oorspronkelijke geldboete met 35% verhoogd en desgevallend is er ook, afhankelijk van de zwaarte van de overtreding, een bijdrage voor het bijzonder slachtofferfonds van € 200,00 verschuldigd.

Het bevel tot betalen is enkel van toepassing op de in artikel 65 van de wet van 16 maart 1968 ( wet betreffende de politie over het wegverkeer) bepaalde overtredingen indien deze geen schade aan derden hebben veroorzaakt en indien de boete een bepaalde som niet overschrijdt. (330 EUR)

Het bevel tot betalen vermeldt dat er betaald dient te worden binnen 30 dagen na de ontvangst.

Het is mogelijk om een bevel tot betaling te betwisten door hoger beroep aan te tekenen. Hierdoor wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de territoriaal bevoegde politierechtbank. Indien er geen hoger beroep wordt aangetekend, wordt het bevel tot betaling van rechtswege uitvoerbaar.

De termijn om hoger beroep aan te tekenen bedraagt 30 dagen volgend op de dag van ontvangst van het bevel te betalen. Indien u een bevel tot betalen heeft ontvangen en u wenst dit te betwisten, kan u zich wenden tot ons kantoor. Wij stellen voor u het verzoekschrift hoger beroep op, en verdedigen u nadien voor de politierechtbank. Allicht beschikt u over een rechtsbijstandsverzekering die de kosten verbonden aan een dergelijk hoger beroep ten laste neemt. Wij klaren dit verzekeringsaspect samen met u uit.

 

 

Wens je meer informatie,   contacteer ons : contact

David THOENG

Advocaat

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

strafrecht

schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

 

 

NIEUWE REGELING VOOR BETALEN VERKEERSBOETES WELDRA INGEVOERD : de concrete invoering is voorzien voor het najaar 2018
NIEUWE REGELING VOOR BETALEN VERKEERSBOETES WELDRA INGEVOERD : de concrete invoering is voorzien voor het najaar 2018