De werkgever in corona-crisis: RSZ – maatregelen

De regering heeft een aantal maatregelen genomen om bedrijven tegemoet te komen die door huidige corona-crisis moeilijkheden ondervinden.

Ook wat betreft de verplichte RSZ-bijdragen zijn er een aantal maatregelen getroffen.

Een van deze is uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten uitstel namelijk:

 • Automatisch uitstel voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn;

Het gaat hier om ondernemingen in de horeca, cultuur/feest/recreatieve en sportsector en de handelszaken en winkels die niet vallen onder de categorie essentiële handelszaken.

 • Uitstel na voorafgaande verklaring op eer wanneer de onderneming zelf besloten heeft volledig te sluiten;

Het gaat hier bijvoorbeeld om ondernemingen die onmogelijk de regels van social-distancing in acht kunnen nemen of de onderneming die heeft besloten te sluiten omdat zijn leverancier bijvoorbeeld gesloten is.

Het betreft hier ondernemingen die volledig gesloten zijn en waarmee dus wordt bedoeld dat de productie of verkoop is stopgezet. Er mogen wel nog een aantal werknemers actief zijn omwille veiligheid, administratie enzovoort.

In de eerste twee categorieën heeft het uitstel van betaling betrekking op alle betalingen vanaf 20.03.2020:

 • de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;

 • de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;

 • het derde voorschot voor het 1e kwartaal

 • het saldo van het 1e kwartaal

 • het debetbericht jaarlijkse vakantie

 • de voorschotten voor het 2e kwartaal

 • het saldo van het 2e kwartaal

 • Uitstel na verklaring op eer voor onderneming die niet volledig gesloten is maar zijn economisch activiteit zwaar verminderd zien;

Het betreft hier dus ondernemingen die niet onder de eerste twee categorieën vallen maar hun economische activiteiten zwaar verminderd zien worden gedurende het tweede kwartaal 2020.

Deze ondernemingen kunnen met behulp van een elektronisch formulier een verklaring op eer indienen dat huidige corona-crisis binnen hun onderneming heeft geleid tot:

 • een vermindering met ten minste 65 % van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw-aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020;

  en/of

 • een vermindering van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven loonmassa voor het tweede kwartaal 2020 met minstens 65 % ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020

In afwijking van hoger vermelde bedragen heeft dit uitstel betrekking op:

 • het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal 2020 verschuldigd zijn

 • het debet bericht jaarlijkse vakantie

 • de voorschotten voor het tweede kwartaal 2020

 • het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal 2020 verschuldigd zijn

 • de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen

 • de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen

Tot slot geldt in alle categorieën dat wanneer een onderneming uitstel van betaling verzoekt, dit betrekking heeft op alle door de RSZ geïnde bijdragen en betreft dit een uitstel tot 15.12.2020. De onderneming blijft wel verplicht om binnen de daartoe gestelde termijnen aangifte te doen.

Naast het uitstel van betaling kan er ook een minnelijk afbetalingsplan worden aangevraagd. De onderneming kan dit aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal. Dit afbetalingsplan geldt voor maximaal 24 maanden en de onderneming dient maandelijks het verschuldigde bedrag te storten. Wanneer de onderneming dit correct heeft gedaan kan het zijn dat de RSZ de onderneming vrijstelt van bijdrageopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of intresten.

Ook in huidige tijden staan wij klaar om uw vragen met betrekking tot de maatregelen en tegemoetkomingen, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht te beantwoorden.

Aarzel niet om ons te contacteren. contact

Kelly de Groof

Advocaat Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Gerelateerde artikels

Ontslag in coronatijden:

https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7362

Hoofdelijke aansprakelijkheid loonschulden in de bouwsector:

https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=7340

RSZ-dwangbevel en verplichte ingebrekestelling:

https://www.dehaese.be/nl/nieuws/detail?id=6280

De werkgever in corona-crisis: RSZ – maatregelen
De werkgever in corona-crisis: RSZ – maatregelen