COVID-19 Wet van 2 april 2021: Belastingvermindering

Nieuw belastingvoordeel voor verhuurders die huur kwijtschelden aan een onderneming die moet sluiten.

Aan welke voorwaarden moeten de eigenaar en de huurder-ondernemer voldoen?

De verhuurder

*Voor de verhuur van een onroerend goed in België waarvan de verhuurder eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder, bezitter is.

*Aan een onderneming die verplicht moet sluiten door de coronamaatregelen.

* ̈En die voor de maanden maart, april, mei 2021 desgevallend meerdere van die maanden een gedeeltelijke kwijtschelding heeft verleend.

De huurder

* Een zelfstandige die een beroepsactiviteit uitoefent in hoofdberoep.

* Een (volgens de kruispuntbank voor ondernemingen) onderneming op het adres van het gehuurde goed.

*Op 12 maart 2020 geen huurachterstand. 

* Hij mag geen onderneming in moeilijkheden zijn.

* Als hij een natuurlijk persoon is geen deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige.

De belastingvermindering in de personenbelasting bedraagt 30% van het bedrag van de kwijtgescholden huur. Het belastingkrediet in de vennootschapsbelasting bedraagt 30% van de kwijtgescholden huur.

Geldig vanaf 1 april 2021.

Wenst u meer informatie contacteer ons: https://www.dehaese.be/nl/

Lieve Dehaese Advocaat-vennoot

Deel via: