aanvraag omgevingsvergunning door buur met afwijking van de verkavelingsvoorschriften

Dien tijdig een bezwaar in tijdens het openbaar onderzoek !

Artikel 4.4.1. VCRO

"§1. In een vergunning kunnen, na een openbaar onderzoek, beperkte afwijkingen worden toegestaan op stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften met betrekking tot perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

Afwijkingen kunnen niet worden toegestaan voor wat betreft :

1° de bestemming;

2° de maximaal mogelijke vloerterreinindex;

3° het aantal bouwlagen."

Artikel 4.4.1 VCRO moet als uitzonderingsbepaling restrictief worden geïnterpreteerd.

Daarnaast kan, zelfs als het zou gaan om een principieel toegelaten afwijking, enkel een vergunning worden verleend in afwijking van de voorschriften indien het gaat om 'beperkte' afwijkingen.

Het komt aan de vergunningverlenende overheid toe om het al dan niet beperkte karakter van de gevraagde afwijking in concreto te beoordelen. Een afwijking kan niet worden toegestaan wanneer ze essentieel van aard is en dit moet worden onderzocht in het licht van de finaliteit en draagwijdte van de vigerende stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften waarvan wordt afgeweken.

Het is van belang om tijdig een bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Wij kunnen voor u tijdig bezwaar indienen tijdens het openbaar onderzoek.

Aarzel niet om contact op te nemen met ons kantoor. contacteer ons            

                                                                                                             omgevingsrecht

Jessie DECKMYN

Advocaat associate-partner

Deel via: