COUPE ADVOCAAT Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor: valt men als slachtoffer van een vallende lift uit de boot

COUPE ADVOCAAT: Valt men als slachtoffer van een vallende lift uit de boot?

Rechtbank van Eerste aanleg te Gent 31 mei 2013

Feiten

Bij een verbouwing in een woning wordt er aan een leverancier van liften gevraagd om een lift te plaatsen in de woning. Voorafgaandelijk worden er in deze woning ruwbouwwerken uitgevoerd ter voorbereiding voor het plaatsen van de lift. Voor deze werken werd er beroep gedaan op een aannemer om de werken uit te voeren en op de architect met de opdracht tot controle.

De aannemer diende volgens de instructies van de leverancier van de lift een haak in het plafond van de liftkoker te plaatsen. Op de werfvergadering van 15 september 2009 merkt de leverancier op dat de aannemer de haak verkeerd heeft geplaatst aangezien de positie van de haak niet conform de instructies was geplaatst. De leverancier van de lift zou trachten bij het verderzetten van zijn werken zich aan te passen aan de positie van de haak.

Op 2 juni 2010 heeft zich een ongeval voorgedaan waardoor de werknemer van de leverancier van de lift gekwetst raakte. De werknemer en de liftkooi zijn vier verdiepingen naar beneden gevallen. Oorzaak van het ongeval was niet de positie maar wel de onvoldoende draagkracht van de haak.

De leverancier van de lift en de arbeidsongevallenverzekeraar trachten de schade te recupereren door een procedure op te starten tegen de aannemer en de architect.

Vonnis

De Rechtbank is van oordeel dat de aannemer en de architect fouten hebben begaan. Aangezien de leverancier van de lift, de aannemer en de architect enkel gecontracteerd hebben met de bouwheren, bestaat er geen contractuele relatie tussen leverancier, aannemer en architect.

Door de co-existentieleer kan een derde in de contractuele overeenkomst die schade heeft geleden (in casu de leverancier van de lift) een vordering instellen tegen de architect en de aannemer.

Op basis van een buitencontractuele vordering, kan de leverancier van de lift dus toch nog de schade terugvorderen bij de aannemer en de architect.

De aannemer heeft een uitvoeringsfout begaan aangezien hij de haak onvoldoende heeft verankerd, waardoor de haak draagkracht mist en uit het plafond is gescheurd. De aannemer heeft zijn opdracht niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst.

Voor de beoordeling van de fout doet de rechter een beroep op de algemene zorgvuldigheidsnorm.

Het gedrag van de aannemer wordt getoetst aan het gedrag van een normaal, zorgvuldig en vooruitziend persoon. De aannemer heeft onvoldoende voorzorgsmaatregelen genomen en heeft geen rekening gehouden met de mogelijks nadelige gevolgen van zijn handelen. De Rechtbank is van oordeel dat de aannemer een inbreuk op de algemene zorgvuldigheidsnorm heeft begaan.

Daarnaast is het voor de Rechtbank duidelijk dat de architect eveneens een fout heeft begaan doordat de architect onvoldoende controle heeft uitgeoefend op de uitvoering van de werken meer bepaald de plaatsing van de haak.

Bovendien stelt de Rechtbank dat het feit dat de aannemer een uitvoeringsfout heeft begaan, niet belet dat ook de architect voor een gebrekkige controle kan aangesproken worden.

De samenlopende fouten van de aannemer en de architect die eenzelfde schade hebben veroorzaakt, rechtvaardigen een veroordeling in solidum.

Concreet betekent dit dat de Rechter de architect en de aannemer samen heeft veroordeeld tot de totaliteit van de schade en de benadeelde mag kiezen welke partij hij zal aanspreken om hem te vergoeden. Degene die dan betaalt boven zijn aandeel zal de som die hij teveel heeft betaald, kunnen verhalen op de andere medeaansprakelijke.

Gouden raad

Bij de uitvoering van werken op de werf tracht steeds deze werken als bouwheer op de voet op te volgen, of ervoor te zorgen dat uw architect dat doet, en tracht uw aannemers aan te sporen om de instructies van de architect en/of leverancier van materialen zo nauwkeurig mogelijk na te leven, zodat uitvoeringsfouten kunnen worden vermeden.

Indien blijkt dat de aannemer en/of de architect toch een fout heeft begaan, aarzel dan niet om initiatief te nemen. Bijstand en advies van een advocaat is daarbij raadzaam.

Jo DEWEZ, advocaat-partner Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor