De ingebruikneming door de bouwheer geldt als stilzwijgende oplevering

Hof van Beroep te Gent, 13 oktober 2008

De feiten

Bij de plaatsing van een badkamerinstallatie met toebehoren in een woning, blijft de eindfactuur ten bedrage van 3 462.33 euro onbetaald. De opdrachtgever weigert deze factuur te betalen omdat er gebreken en tekorten zijn aan deze installatie. Daarnaast eist hij een oplevering van de werken en een correcte afrekening. In subsidiaire orde vordert hij eveneens de aanstelling van een deskundige.

De opdrachtgever heeft echter de badkamerinstallatie met toebehoren zonder voorbehoud in gebruik en bezit genomen. Dit impliceert een oplevering van de werken en de goedkeuring van eventuele zichtbare gebreken. De eerste opmerking die de opdrachtgever gemaakt heeft, dateert van na de dagvaarding door de aannemer, wat aanzienlijk laattijdig is. Deze datum valt immers meer dan een jaar na ontvangst van de eindfactuur.

Oordeel van de rechtbank

Het Hof is van oordeel dat de ingebruikneming gedurende enige tijd zonder voorbehoud een oplevering impliceert en bijgevolg ook de goedkeuring van eventuele zichtbare gebreken. Ook het stilzitten van een niet-handelaar bij een factuur kan beoordeeld worden als een aanvaarding indien dit uit de begeleidende omstandigheden afgeleid kan worden. Het Hof bepaalt dat er geen nuttige vaststellingen meer kunnen gebeuren gezien de tijd die reeds verstreken is sinds de plaatsing van de badkamerinstallatie. Bijgevolg dient de opdrachtgever de eindfactuur te betalen.

Anderzijds is het Hof van oordeel dat de opdrachtgever niet gehouden is de conventionele rente en het schadebeding te betalen aan de aannemer die de badkamerinstallatie geplaatst heeft. Factuurvoorwaarden zijn immers niet tegenstelbaar aan niet-handelaars, tenzij ze uitdrukkelijk aanvaard worden. Bij een niet-handelaar kan de aanvaarding van de factuurvoorwaarden slechts bewezen worden indien ze uitdrukkelijk gebeurde. Dit houdt in dat de aanvaarding in principe door een geschrift moet worden bewezen.

Gouden raad

Als opdrachtgever is het van belang om bij de (voorlopige) oplevering aandachtig te zijn op eventuele gebreken en tekortkomingen. Indien men als opdrachtgever geen opmerkingen maakt omtrent de eventueel zichtbare gebreken, is er geen mogelijkheid meer tot herstel of verhaal op de aannemer. De voorlopige oplevering impliceert immers de goedkeuring van de zichtbare gebreken, tenzij de opdrachtgever een voorbehoud gemaakt heeft of bepaalde klachten geuit heeft ten opzichte van de aannemer bij deze oplevering.

Een ingebruikname zonder voorbehoud wordt als een oplevering of aanvaarding van de weken beschouwd. Indien er dus bij ingebruikname tekorten/gebreken worden vastgesteld, moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de aannemer, liefst per aangetekend schrijven.

Hieruit kan afgeleid worden dat indien de opdrachtgever niet onmiddellijk bij de oplevering eventuele gebreken en/of tekortkomingen voorlegt aan de aannemer, hij akkoord gaat met de oplevering en bijgevolg de factuur dient te betalen. Er wordt dan immers uitgegaan van het feit dat hij alle eventuele zichtbare gebreken aanvaardt.