Fonds voor medische ongevallen: interessant, maar rol rechter is geenszins uitgespeeld

Sedert 1 september 2012 kunnen slachtoffers van medische fouten of medische ongevallen die dateren van na 2 april 2010, bij het Fonds voor medische ongevallen aankloppen met het oog op het verkrijgen van een vergoeding.

Voorheen konden zij enkel een vordering voor de Rechtbank indienen en dienden zij te bewijzen wie aansprakelijk was voor deze schade. Nu kunnen de slachtoffers een vergoedingsaanvraag bij het Fonds indienen, zonder dat zij dit bewijs dienen te leveren.

Het feit dat het Fonds de mogelijkheid biedt om buiten de rechtbank vergoeding te verkrijgen , betekent absoluut niet dat er geen gerechtelijke procedures meer zullen gevoerd worden.

Want, zo een slachtoffer aanspraak wil kunnen maken op een vergoeding van het Fonds, moeten er een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo vergoedt het Fonds enkel ingeval van ernstige schade, waarbij het slachtoffer:

  • ofwel een blijvende invaliditeit van minstens 25 % heeft;
  • ofwel een arbeidsongeschiktheid van minstens 6 maanden heeft;
  • ofwel overleden is;
  • ofwel geconfronteerd wordt met het feit dat de schade de zijn levensomstandigheden bijzonder zwaar verstoort.

De Rechtbank blijft dus volledig bevoegd voor minder ernstige schade. Het slachtoffer kan bovendien opteren om zich niet tot het Fonds te richten en kan zij kiezen, zoals voorheen, voor een procedure voor de Rechtbank.

Zelfs indien het slachtoffer er voor gekozen heeft om zich tot het Fonds te wenden, is de zorgverlener niet vrij van zorgen. Het Fonds kan immers ingeval van een fout van de zorgverlener diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar aanspreken tot het vergoeden van schade en zo de zorgverlener niet verzekerd is, de zorgverlener zelf.

Ook kan het slachtoffer tijdens de procedure beslissen zich toch tot de Rechtbank te wenden en trachten toch via de rechtbank een schadevergoeding te bekomen.

Bepaalde schade, zoals schade ten gevolge van een experiment op de menselijke persoon en schade ingevolge puur esthetische behandelingen, komen niet voor vergoeding door het Fonds in aanmerking. Dit betekent dat het slachtoffer voor deze schade genoodzaakt is om zich tot de Rechtbank te wenden. Ook voor geschillen tussen het Fonds en het slachtoffer, de zorgverlener of de verzekeraar blijft de Rechtbank bevoegd.

Voor bijkomende uitleg over de werking van het Fonds en de implicaties van de nieuwe wet op de aansprakelijkheid van zorgverleners, kan u best contact opnemen met ons kantoor.