Is regres ten opzichte van de aannemer/architect mogelijk ten gevolge van burenhinder?

Hof van Beroep te Gent, 4 februari 2011

De feiten

Een pas gebouwde zijgevelmuur waaide om door hevige windstoten en kwam terecht op het dak van een naburig huis. De bouwheer–opdrachtgever werd aansprakelijk gesteld door de eigenaars van het naburige huis op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. Op basis hiervan heeft het slachtoffer van de bovenmatige hinder aanspraak gemaakt op een schadevergoeding vanwege de bouwheer–opdrachtgever, ongeacht of het een persoonlijke fout zou betreffen van de aannemer of de architect.

De bouwheer–opdrachtgever wenst in casu de vergoeding terug te vorderen van de aannemer die de fout begaan heeft. De muur werd immers niet volgens de regels van de kunst gebouwd, anders had hij de storm doorstaan.

De aannemer betwist dat hij vergoeding verschuldigd is. Volgens hem maken de windstoten van die bepaalde nacht een overmacht uit. Hiervoor wordt verwezen naar een krantenknipsel en naar een attest van het KMI, die beiden verklaren dat het een uitzonderlijke storm betrof die slechts eens om de vier jaar voorkomt.

Oordeel van de rechtbank

De eerste rechter weerhield de aansprakelijkheid van de bouwheer–opdrachtgever op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek omdat er sprake is van een verstoring van het evenwicht tussen de naburige erven, waarbij de grens van gewone nabuurschapsnadelen overschreden wordt. De bouwheer–opdrachtgever is aansprakelijk, ongeacht de fout van de aannemer.

Van zijn kant kan de bouwheer–opdrachtgever verhaal uitoefenen tegen de aannemer tot terugbetaling van de vergoeding. De storm van die welbepaalde nacht kan immers niet beschouwd worden als overmacht aangezien een storm met dergelijke kracht eens om de vier jaar voorkomt in België.

Het Hof van Beroep oordeelt dat de eerste rechter wel degelijk terecht de bedragen toegekend had aan de verzekeringsmaatschappij, die de vergoeding uitbetaald heeft. De aannemer is bijgevolg gehouden de reeds uitbetaalde schadevergoeding terug te betalen aan de verzekeringsmaatschappij van de bouwheer–opdrachtgever.

Gouden raad

Indien u als bouwheer–opdrachtgever te maken krijgt met burenhinder door aannemingswerken aan het gebouw, dient u zich ervan te vergewissen of dat de aannemer en/of architect al dan niet een fout begaan hebben. Als de aannemer of architect een fout begaan hebben, kunt u als bouwheer–opdrachtgever de vergoeding die u verplicht moet betalen, terugvorderen bij de aannemer of architect, al naargelang wie de fout gemaakt heeft. Het is echter wel mogelijk dat de buur zowel een vordering instelt op grond van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek tegen u als bouwheer–opdrachtgever en een tweede vordering op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek rechtstreeks tegen de aannemer. Op deze manier beoogt hij dan de in solidum veroordeling van u als bouwheer–opdrachtgever en van de aannemer.

Een gelijkaardige situatie kan zich voordoen indien de aannemer schade veroorzaakt aan kabels of leidingen tijdens de uitvoering van de werken. Infrax of de desbetreffende nutsmaatschappij heeft dan de mogelijkheid om de bouwheer–opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de schade aan deze kabels en/of leidingen. Net zoals in bovenstaand geval heeft de bouwheer–opdrachtgever een regresvordering ten aanzien van de aannemer die de schade veroorzaakt heeft.