Kan een partner vergoeding aan zijn ex-partner vragen voor bepaalde verbouwingswerken?

Hof van Beroep van Gent, 5 maart 2015

De feiten:

Persoon B is exclusief eigenaar van een woning. Van februari 2009 tot en met september 2011 woonden A en B samen in de woning van B. A en B leefden samen als feitelijk samenwonende partners. Concreet betekent dit dat A en B niet getrouwd waren en ook niet wettelijk samenwoonden.

Tijdens de periode van de feitelijke samenwoning heeft persoon A de werken en materialen betaald om de zolderruimte in te richten als een nieuwe slaapkamer.

Deze verbeteringswerken aan de woning van persoon B creëren een meerwaarde aan deze woning, terwijl er duidelijk een verarming is van het vermogen van persoon A.

In 2012, na beëindiging van het feitelijk samenwonen, vordert persoon A een vergoeding voor de verbouwingswerken aan de woning ter waarde van ongeveer 15.000 euro op basis van de verrijking zonder oorzaak.

De eerste rechter oordeelde dat de vordering van persoon A ongegrond is.

Het hof oordeelt:

Het hof is van oordeel dat tijdens de periode van de samenwoning op de feitelijk samenwonende partners de natuurlijke verbintenis rust om bij te dragen in de lasten van de feitelijke samenwoning.

Enkel wanneer de uitgaven van de ene samenwonende partner in het raam van verbouwings- en verbeteringswerken aan de eigen woning van de andere feitelijk samenwoner de normale lasten van de samenwoning overschrijden, kan een verrijking zonder oorzaak gelden.

Het hof oordeelde dat in het licht van de voorliggende stukken de samenwonende partner A afdoende heeft aangetoond dat de door haar gedane investeringen de grenzen van de normale lasten van de samenwoning overschreden.

Vervolgens was het hof van oordeel dat aan de vier voorwaarden van de verrijking zonder oorzaak is voldaan:

  1. verrijking van het ene vermogen
  2. verarming van het andere vermogen
  3. een correlatief verband tussen verrijking en verarming
  4. het ontbreken van een geldige juridische oorzaak.

Aangezien er geen enkele overeenkomst, wettelijke verplichting, schenking , onrechtmatige daad of gerechtelijke beslissing de financiering van de verbouwingswerken heeft veroorzaakt, is er in deze situatie sprake van een verrijking zonder oorzaak.

Door de verbouwingswerken werd het vermogen van persoon B verrijkt en het vermogen van persoon A verarmd zonder enige oorzaak, aangezien er een meerwaarde wordt gecreëerd aan de woning van persoon B.

Het hof concludeert dat persoon A recht heeft op een vergoeding ter waarde van de verbouwingswerken.

Gouden raad:

Indien u verbouwingswerken financiert aan de woning van de partner met wie u feitelijk samenwoont, dient u concrete afspraken te maken.

Informeer U over de mogelijke gevolgen die de beëindiging van de feitelijke samenwoning met zich kan meebrengen.

Het verdient aanbeveling om zich voor het uitwerken van een regeling op juridisch vlak bij te laten staan. Op deze manier voorkomt U onaangename verrassingen wanneer er een einde zou komen aan de relatie en de samenwoonst.