Omgevingsvergunning in werking op 23 februari 2017

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking. De Vlaamse Regering keurde het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed op 27 november 2015. Op 23/02/2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, waardoor de omgevingsvergunning binnen een jaar van kracht wordt.

Integratie van stedenbouwkundige en milieuvergunning

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Door de integratie van beide vergunningen worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.

Voor onbepaalde duur

In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Zo zal de overheid de milieuvoorwaarden van bepaalde bedrijven evalueren en krijgen burgers, adviesinstanties en vergunningverlenende overheden ook mogelijkheden om de milieuvoorwaarden te laten aanpassen. Ook het voorwerp en de duur van de vergunning kunnen opnieuw bekeken worden.

Oplossingsgerichte vernieuwingen

Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Digitaal

De aanvraag voor een omgevingsvergunning zal digitaal kunnen ingediend worden. Ook de verdere behandeling volgt een digitaal spoor. Dat draagt op zich nog eens bij tot vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Contactpersonen: Lieve DEHAESE