Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers in het vooruitzicht

In zijn beleidsverklaring van november 2014 heeft minister van werk, economie en consumentenzaken Kris Peeters het invoeren van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers van werken in onroerende staat opgenomen.

Waar voorheen enkel een deontologische verplichting bestond, werd in 2007 een wettelijk verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor architecten ingevoerd.

De Orde van Architecten vond dat er hierdoor sprake was van discriminatie omdat de aannemers, die net als de architecten eveneens een 10-jarige aansprakelijkheid dragen, niet werden onderworpen aan eenzelfde verzekeringsverplichting, en trok daarvoor naar het Grondwettelijk Hof.

Het Grondwettelijk Hof heeft in haar uitspraak van 12 juli 2007 het verzoek tot vernietiging van de Orde van Architecten verworpen omdat de opgelegde verzekeringsplicht samenhangt met de wijziging van de aansprakelijkheidsregeling voor de architecten die sinds juli 2007 immers hun beroep kunnen uitoefenen in het kader van een rechtspersoon met een afgeschermd vermogen. Het verschil in behandeling tussen aannemer en architect werd tevens verantwoord geacht door het wettelijk monopolie van de architect.

De architecten en hun verzekeraars zijn blijven ijveren voor het invoeren van een verplichte verzekering voor aannemers. Deze laatsten zijn afkerig van zulke verzekering en wel om diverse redenen. Zo zou de bouwkost toenemen wat uiteindelijk zal doorgerekend worden aan de klant, en in plaats van probleem verhelpend te handelen, zullen de aannemers een voorgehouden fout uit handen moeten geven aan hun verzekeraar waardoor de klant waarschijnlijk niet beter en sneller zal geholpen worden. De aannemers zijn eerder voorstander van een verbeterde vestigingswet.

Thans kondigt de bevoegde minister een wettelijk initiatief aan dat een logisch gevolg is van een passage uit hogervermelde uitspraak van het Grondwettelijk Hof waarbij gewezen werd op een dreigende discriminatie:

Doordat architecten als enige beroepsgroep in de bouwsector wettelijk zijn verplicht hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, dreigt hun aansprakelijkheid bij veroordeling in solidum meer dan die van de andere beroepsgroepen in het gedrang te komen, zonder dat voor dat verschil in behandeling een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Die discriminatie is evenwel niet het gevolg van de verzekeringsplicht opgelegd bij de bestreden wet, maar van de ontstentenis in het recht toepasselijk op de andere ‘partijen die in de bouwakte voorkomen’ van een vergelijkbare verzekeringsplicht. Dit kan slechts worden verholpen door het optreden van de wetgever.

Bijna 8 jaar na deze uitspraak wordt door de bevoegde minister een wetgevend optreden in het vooruitzicht gesteld.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

CONTACTPERSONEN

Johan DEHAESE

Jo DEWEZ