Algemene voorwaarden

  1. De relatie tussen de cliënt en Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor zal beheerst worden door deze algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen werd.
  2. Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor gaat een middelenverbintenis aan met de cliënt en zal met vereiste beroepsernst en zorgvuldigheid de dossiers behandelen.
  3. Bij de opening van het dossier zal een algemene provisie betaald worden die wordt gereserveerd tot bij de afsluiting van het dossier. De provisienota wordt door de cliënt onmiddellijk voldaan, waarna het kantoor haar prestaties zal aanvatten. Indien de cliënt uitdrukkelijk verzoekt om de tussenkomst van een rechtsbijstandsverzekeraar, wordt aan de rechtsbijstandsverzekeraar bevestiging van dekking gevraagd. Deze tussenkomst geldt vanaf de effectieve toezegging tot dekking van het schadedossier.
  4. Er wordt door Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor maandelijks/2-maandelijks/trimestrieel een afrekening overgemaakt. Elke kosten- en ereloonstaat is contant betaalbaar op de rekening van Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor.
  5. Bij niet-betaling op de vervaldag van de kosten- en ereloonstaten wordt een intrest aangerekend gelijk aan 8 % per jaar. Tevens zal elke onbetaalde kosten- en ereloonstaat van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het uitstaande bedrag met een minimum van 75€.
  6. Bij niet-betaling op de vervaldag van een kosten- en ereloonstaat is Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
  7. Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken te Hasselt (België) bevoegd. Het toepasselijk recht is het Belgisch recht.
  8. Deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten, geleverd door het advocatenkantoor, haar advocaten en medewerkers, en alle andere personen die samenwerken met het advocatenkantoor of waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk is.
  9. De aansprakelijkheid van het advocatenkantoor, haar advocaten en medewerkers is beperkt tot het bedrag van de door hen onderschreven professionele verzekeringspolis en binnen de grenzen van de dekking. Het verzekerde bedrag bedraagt momenteel 1,25 miljoen euro. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een verzekering voor een hoger bedrag worden afgesloten, mits het betalen van een bijkomende premie. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, en bij gebreke daarvan, tot het door het kantoor terzake van de opdracht in rekening gebrachte honorarium gedurende het laatste jaar.
  10. De cliënt geeft door het ondertekenen van deze Algemene Voorwaarden de uitdrukkelijke toestemming aan de Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor om zijn persoonsgegevens, en desgevallend de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken overeenkomstig de Privacyverklaring van Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor en erkent tevens een afschrift van deze Privacyverklaring te hebben ontvangen.