Erfrecht

Wat zijn je rechten in het geval van het openvallen van een erfenis? Wie moet er akkoord gaan om een eigendom te verkopen die openvalt door een overlijden?

Sedert 1 augustus 2018 is het hervormd erfrecht van toepassing met een aantal nieuwigheden : voorbehouden deel beperkt tot 50 % van de erfenis, de nieuwe lagere erfbelasting en mogelijkheden inzake erfovereenkomsten, schenkingen, ontervingen, de erfenissprong etc.

Onze advocaten zijn ervaren en begripvolle adviseurs die u daadwerkelijk kunnen bijstaan in rechten en plichten op het vlak van het erfrecht waaronder:

  • Het verwerpen of aanvaarden van een nalatenschap
  • Erfenissen: Wettelijke regeling inzake erfenissen, situatie van niet wettelijk samenwonenden, adoptiekinderen en stiefkinderen
  • Erfovereenkomsten en mogelijkheden van een erfenissprong; bepalingen over erven in een samenlevingscontract
  • Onterven en beperkingen op het onterven
  • Rechten van beschermde meerderjarige en minderjarige personen; rol van de wettelijke vertegenwoordiger bij een erfenis
  • Aangifte nalatenschap en betwisting van deze aangifte
  • Schenkingen: welke zijn de burgerrechtelijke en fiscale gevolgen van schenkingen
  • Testament: opstellen van testament, ongeldige testamenten
  • Successieplanning
  • Successierechten
Erfrecht