Privacy Advocatenkantoor

Algemene bepaling

Deze Privacyverklaring regelt de verwerkingen van persoonsgegevens door Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor BVBA, verkort D&DA , gelegen te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 185-187, met KBO-nummer 0833.142.896 (hierna: “D&DA”) in het kader van haar handelsactiviteiten en via haar website (www.dehaese.be).

D&DA is begaan met de privacy en de persoonsgegevens van haar cliënten en zal enkel uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

D&DA is te beschouwen als de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zal handelen in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Ten behoeve van deze Privacyverklaring geldt voor de termen “persoonsgegevens”, “verwerking”, “verwerkingsverantwoordelijke” en “verwerker” de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. 1

Verzamelde categorieën van persoonsgegevens

De volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door D&DA worden verzameld:

D&DA verwerkt enkel gevoelige categorieën van persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om de zo dadelijk onder punt 3 van deze Privacyverklaring opgesomde doeleinden te bereiken. Gevoelige categorieën van persoonsgegevens zijndeze waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op deunieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze diensten of website hebben niet de intentie om gegevens te verwerken van personen die jonger zijn dan 16 jaar, behoudens met toestemming van de ouders of voogd of indien een andere rechtsgrond de verwerking noodzakelijk maakt.Indien U van oordeel bent dat wij onterecht persoonsgegevens hebben verwerkt over een minderjarige, kan U contact met ons opnemen via ons e-mailadres dehaese@dehaese.be.

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en -plaats
 • Burgerlijke staat
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Fysieke gegevens
 • Gezinssamenstelling
 • Identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Bankrekeningnummers
 • Opleiding en vorming
 • Beroepsbetrekkingen
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Doeleinden van de verwerking

D&DA zal uw persoonsgegevens enkel verwerken met de volgende doeleinden:

 • Het beheren van geschillen en behartigen van belangen van haar cliënten
 • Het afhandelen van betalingen
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten
 • Ter behartiging van uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen

D&DA maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden op basis waarvan D&DA uw persoonsgegevens verwerkt, zijn de volgende:

 • De toestemming die wij van u hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken
 • De noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent
 • De noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust
 • De noodzakelijkheid om uw vitale belangen of deze van een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De noodzakelijkheid ter behartiging van onze eigen gerechtvaardigde belangen

Rechten van de betrokkene

U hebt het recht om inzage te verzoeken van de persoonsgegevens die D&DA over u verwerkt. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, hebt u het recht deze informatie te laten aanpassen.

U hebt tevens principieel het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten wissen, behoudens indien er een wettelijk bepaalde uitzondering op dit recht van toepassing is.

U hebt tevens recht om in de wettelijk bepaalde gevallen de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.2

U hebt tot slot het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Op uw verzoek kan u de persoonsgegevens die op u betrekken hebben, verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Dehaese & Dehaese Advocaten kantoor kan uw verzoek echter weigeren onder de door de wet opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of het instellen of uitoefenen van een rechtsvordering.

Het uitoefenen van deze rechten is kosteloos en dit kan gebeuren door per e-mail een verzoek te sturen naar dehaese of per post naar hoger vermeld adres. In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat D&DA haar verplichtingen kan nakomen.

Indien u echter verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft D&DA het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.

Doorgifte, toegang en bekendmaking van persoonsgegevens

D&DA geeft uw persoonsgegevens enkel door aan derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.

D&DA heeft met haar verwerkers de nodige overeenkomsten gesloten waarin de nodige waarborgen werden opgenomen om te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake de verhouding tussen beide partijen als respectievelijk verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens.

D&DA beperkt de toegang van haar medewerkers en personeelsleden tot uw persoonsgegevens tot hetgeen noodzakelijk is om de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring te bereiken.

Bewaring en bewaartermijn

D&DA bewaart uw gegevens in de vorm van een papieren bestand en/of elektronisch bestand, onder verantwoordelijkheid van uw advocaat die alle nodige maatregelen neemt om de veiligheid ervan te waarborgen.

D&DA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar na het beëindigen van haar taak, zoals geregeld in de overeenkomst met de cliënt.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties

D&DA geeft persoonsgegevens niet door aan derde landen of internationale organisaties.

Uw persoonsgegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden binnen de Europese Unie voor zover dit nodig of compatibel is met de doeleinden uiteengezet in punt 3 van deze Privacyverklaring.

Beveiliging van de verwerking

D&DA doet alle redelijke inspanningen om de door haar verzamelde persoonsgegevens te beveiligen. Om dit te realiseren, heeft D&DA fysieke, administratieve en technologische maatregelen geïmplementeerd. Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: een veiligheidsbeleid, risicoanalyses, medewerkers en personeel informeren en opleiden, back-ups, autorisatie-protocollen, inspecties en onderhoud,…

Gebruik van cookies

D&DA gebruikt cookies om de voorkeuren van de gebruikers van haar website te onthouden. Cookies worden ook gebruikt om de gebruiker toe te staan de website te exploreren en om bepaalde functies aan te bieden. Een ander gebruik van cookies is om een veilig gebruik van de website te kunnen garanderen. Cookies helpen zo om het bezoeken van de website te optimaliseren voor de gebruikers ervan.

Webbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te beheren. Op die manier kan u het gebruik van cookies uitschakelen. Het is daarnaast ook mogelijk om cookies die reeds geïnstalleerd werden te verwijderen.

Toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, u uw werkplek hebt of waar de beweerde inbreuk is begaan.

Wijzigingen aan de Privacyverklaring

D&DA kan deze Privacyverklaring wijzigen door een nieuwe versie te publiceren op haar website (www.dehaese.be). Wij raden dan ook aan dat u dit regelmatig nagaat.

1 Deze definities zijn terug te vinden in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2 Deze wettelijk bepaalde gevallen staan beschreven in artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.