Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieu & administratief recht

Ons kantoor heeft een jarenlange expertise in het bijstaan van particulieren, ondernemingen, bouwheren en de overheid op het vlak van administratief recht.

ONS KANTOOR IS GESPECIALISEERD IN:

 • Procedures voor de Raad van State
 • Procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Vernietiging en/of schorsing van Overheidsbeslissingen
 • Gewone procedures en procedures bij hoogdringendheid
 • Stedenbouwkundig en milieurechtelijk advies
 • Contacten met de Dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening)
 • Advies en procedures met betrekking tot administratieve geschillen
 • Advies aan overheidsinstellingen, gemeenten, intercommunales en bovengemeentelijke overheden
 • Onteigeningen ten algemene nutte
 • Verkavelingsvergunningen
 • Overheidsopdrachten
 • Samenwerking tussen publieke/particuliere sector (PPS)

DE OMGEVINGSVERGUNNING

De omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Enkele aspecten hiervan:

 • Aanvragen worden digitaal ingediend bij het Omgevingsloket gevolgd door één openbaar onderzoek en één adviesronde
 • De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd
 • Inspraak van de bevolking wordt gewaarborgd
 • Overheden moeten op vraag van een aanvrager een projectvergadering organiseren; de aanvrager kan daarna zijn aanvraag nog wijzigen.

Op 1 augustus 2018 werd de kleinhandelsvergunning geïntegreerd in de omgevingsvergunning.
Ons kantoor staat u juridisch bij vanaf de aanvraag van een omgevingsvergunning voor : verkavelingen, koop/verkoop van industrieterreinen, herbestemmingen, verbouwing van een bedrijfspand, projectontwikkeling, kleinhandelsvestigingen etc.
Ook assisteren wij u indien ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP, GRUP) impact hebben op uw project.

HET ASPECT MILIEU BIJ VERWERVING VAN TERREINEN EN BIJ BEDRIJFSOVERNAMES

Bij een bedrijfsovername, de aankoop van een terrein of de overdracht van aandelen van een vennootschap met onroerend goed is het in kaart brengen van milieurisico’s cruciaal.

Ons kantoor verstrekt assistentie bij:

 • Selectie van partijen voor de uitvoering van technische milieuaudits.
 • Identificeren van juridische risico’s inzake milieu (bodem, emissie, afvalwater). Deze worden immers bij een aandelenoverdracht niet door een notaris gecontroleerd.

Ons kantoor stelt daartoe gepaste contracten op zowel voor kopers als verkopers (intentieverklaringen, aangepaste overnameovereenkomst, verklaringen en waarborgen over milieuaangelegenheden, uitgestelde betaling) zodat het aspect milieu in de meest ruime zin sluitend wordt verwerkt.

BEMIDDELING ALS PRAGMATISCHE CONFLICTOPLOSSING

Wij geloven sterk in bemiddeling als conflictoplossing. Samen met u werken we uit, ingeval van conflict, welke vorm van conflictoplossing voor u het beste is: via een procedure voor de rechtbank of via bemiddeling.

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening, milieu & administratief recht