Beroep indienen tegen een omgevingsvergunning werd met 30 dagen verlengd ingevolge coronacrisis

Het Corona Noodbesluit omgevingsvergunning heeft op 24 maart 2020 de beroepstermijn verlengd met 30 dagen.

De beroepstermijn tegen een omgevingsvergunning bedraagt 30 dagen en wordt derhalve nu in coronatijd verlengd van 30 dagen naar 60 dagen.

Binnen welke termijn moet een derde belanghebbende (een buur bvb) beroep indienen tegen een omgevingsvergunning ?

Het Omgevingsvergunningsdecreet voorziet dat er tegen een omgevingsvergunning verleend door het college van burgemeester en schepenen beroep kan ingediend worden bij de deputatie.

De beroepstermijn voor derden tegen een omgevingsvergunning bedraagt normaal 30 dagen, nu verlengd naar 60 dagen.

Het beroep dient op straffe van onontvankelijkheid ingesteld te worden binnen een termijn van dertig dagen (nu 60 dagen), die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

De aanplakking moet overeenkomstig het Omgevingsvergunningsdecreet als volgt gebeuren. De affiche wordt aangeplakt uiterlijk tien dagen na de ontvangst van de beslissing en blijft hangen gedurende de periode van dertig dagen, die ingaat op de dag na de eerste dag van de aanplakking. De vergunningsaanvrager brengt de gemeente op de startdatum van de aanplakking op de hoogte van die datum en verklaart hierbij dat de affiche conform artikel 20 van het Omgevingsvergunningenbesluit werd aangeplakt en aangeplakt zal blijven tot de laatste dag van de periode van dertig dagen. Die datum wordt in het omgevingsloket ingevoerd.

De vermelding van de einddatum van de beroepstermijn in het omgevingsloket is voor derden de enige indicatie over de looptijd van de beroepstermijn.

Aangezien de omgevingsvergunningsprocedure in hoofdzaak digitaal verloopt, zoals ook in de regelgeving is vastgelegd, mogen derden er in die concrete omstandigheden dan ook op kunnen vertrouwen dat vermelde einddatum van de beroepstermijn in het omgevingsloket correct is.

Arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 13 augustus 2019 met nummer RvVb-S-1819-1296.

Gezien de korte termijn binnen dewelke het administratief beroep dient ingesteld te worden, en de te vervullen formaliteiten, kan u op ons kantoor spoedig een afspraak krijgen.

Wij doen het nodige om voor u de administratieve beroepsprocedure tijdig op te starten.

Wij staan u bij tijdens de hoorzitting op de deputatie.

Jessie DECKMYN

Advocaat-Associate Partner DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor

contact

omgevingsrecht

Gerelateerd artikel: Bezwaar tegen bouwplannen/omgevingsvergunning van je buren?

Deel via: