Bezwaar tegen bouwplannen/ omgevingsvergunning van je buren?

Over sommige aanvragen voor een omgevingsvergunning wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen.

De vergunningsaanvraag wordt bekendgemaakt door:

  • De aanplakking van een gele affiche ter plaatse.
  • De publicatie op de website van de gemeente. 
  • In sommige gevallen, de publicatie in een dag- of weekblad.
  • In sommige gevallen, de individuele kennisgeving. Dat zijn brieven die de gemeente stuurt naar andere eigenaars en gebruikers in de buurt.
  • De analoge of digitale terinzagelegging van de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis.
  • Een informatievergadering, al komt dat niet vaak voor.

Gedurende de periode waarin het openbaar onderzoek loopt, kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden.

Ook als de deputatie of de Vlaamse Regering bevoegd is om te beslissen over de aanvraag, moeten de bezwaren naar de gemeente gestuurd worden.

Opgelet: Niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket.

Die kunnen wel geraadpleegd worden bij de gemeente(n) waar het project gelegen is. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket. Die kunt u wel bij de gemeente inkijken. 

Indienen van bezwaren verplicht tijdens openbaar onderzoek.

Artikel 53 van het Decreet betreffende de omgevingsvergunning:

"Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;2° het beroep is ingegeven door:a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek."

Bezwaren die in deze eerste fase van de vergunningsaanvraag niet geuit worden, kunnen vanaf de inwerkingtreding van de wijziging, niet langer voor het eerst gebruikt worden in de administratieve beroepsprocedure.

Het Grondwettelijk Hof heeft bij arrest nr. 46/2019 dd. 14 maart 2019 de artikelen 133, 2°, en 151, 3°, van het decreet van het Vlaamse Gewest van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (Codextrein) vernietigd.

Deze artikelen betreffen de regeling dat tegen een omgevingsvergunning enkel een administratief beroep bij de bevoegde overheid of een jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan worden ingesteld indien tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar werd ingediend (beperking beroepsrecht).

Het Hof oordeelde dat de beperking van het recht op toegang tot de rechter tot diegenen die in het kader van het openbaar onderzoek een gemotiveerd bezwaar, standpunt of opmerking hebben ingediend, niet evenredig is met de door de decreetgever nagestreefde doelstelling die in essentie erin bestaat de bestuurlijke geschillenbeslechting te stroomlijnen en te versnellen.

Gezien de korte termijn binnen dewelke het bezwaar moet ingediend worden, kan u op ons kantoor spoedig een afspraak krijgen.

Wij doen het nodige om voor u tijdig een bezwaar in te dienen.

Jessie DECKMYN

Advocaat-Associate Partner.

ruimtelijke ordening stedenbouw omgevingsvergunning

contact

Deel via: