Drones: geregeld sedert 10 april 2016. Zijn de risico's wel verzekerd?

Drones : Weldra zie je ze in het straatbeeld: het aantal drone-toestellen neemt immers exponentieel toe. Veel fun maar ook veel risico’s: gevaar voor personen en goederen op de grond, inbreuken op de privacy-wetgeving, zelfs risico van malafide gebruik voor spionage- en terrorismedoeleinden. Er is een regeling getroffen via een koninklijk besluit van meer dan 100 artikels omtrent het gebruik van drones. (KB van 10 april 2016 met betrekking tot het gebruik van op afstand bestuurde luchtvaartuigen in het Belgisch luchtruim).

We lichten even de voornaamste principes voor u toe.

Een drone (een onbemand vliegtuig dat van op afstand bestuurbaar is) kan voor ontspanning als voor professionele doelen gebruikt worden. De wetgever heeft drones dan ook in vier categorieën ondergebracht, elk met hun eigen risico’s.

Het recreatief gebruik vormt tot hier toe de grootste categorie: de drone die maximaal 10 meter hoogte bereikt en 1 kg startmassa heeft. Voor zover je uitsluitend over privéterrein vliegt en je geen inbreuk pleegt op de privacywetgeving, ontsnapt deze drone aan de strenge regelgeving. Doch let wel: het vliegen met de drone op 10 meter hoogte over het erf van de buur kan al een privacy-inbreuk betekenen, zeker in het geval de drone van een camera is voorzien. Voorzichtigheid & discrectie bij het gebruik van een drone is dus de boodschap.

Hoger vliegen of gebruik maken van een zwaardere drone onderwerpt je aan vele en vrij strenge regels, afhankelijk van het gebruik met een laag (klasse 2), matig (klasse 1B) of hoog risico (klasse 1A). Iedere categorie heeft eigen leeftijdsgrenzen voor de gebruiker, technische specificaties, verplichte opleidingen, examens en certificaten. Voor het correct gebruik van een niet-recreatieve drone, doe je er goed aan juridisch advies in te winnen. Er moet ook nog eens rekening gehouden worden met het toegelaten/bevliegbare luchtruim. Zo mag een drone in geen geval in gecontroleerd luchtruim vliegen, hetgeen betekent dat 2/3 van België verboden luchtruim voor drones vormt.

Het risico dat de bestuurder van een drone schade aan goederen of personen aanricht, is verzekerbaar: schade veroorzaakt door een recreatieve drone kan in uw polis BA-gezin gedekt zijn. Sla uw polis er op na, aangezien een verzekeraar niet verplicht is dit risico te dekken. Voor niet-recreatief gebruik dient steeds een aparte polis afgesloten te worden.

Tot slot: de verplichte registratie van drones (niet voor recreatief gebruik) geldt enkel binnen België. Wil je je drone in het buitenland gebruiken, zal je aan de nationale verplichtingen van het bezochte land moeten voldoen. Bovendien moeten de drones van klasse 2 t.e.m. 1A van een verzekeringsattest voorzien zijn. Bij schadegevallen gelden er ook speciale meldingsplichten ten aanzien van verscheidene instanties.

Hoewel drones zeer toegankelijk en vriendelijk in gebruik lijken, mag je niet uit het oog verliezen dat ook deze ‘onschuldige’ vliegtoestellen, zoals hierboven al gemeld, schade of privacy-inbreuken kunnen veroorzaken. Ook hier is het aangewezen uw verzekeringspolis BA-gezin te laten nazien. Weet alvast dat geen enkele verzekeringspolis BA-gezin vorderingen op grond van privacy-inbreuken zal dekken, zodat u zelf instaat voor eventuele nadelige en financiële gevolgen. Voor de drones voor commerciële gebruik, laat u zich ook best bijstaan om na te gaan aan welke verplichtingen u moet voldoen. De niet-naleving van deze regels wordt trouwens door strafbepalingen gesanctioneerd. Evenmin bent u verzekerd in geval van een ongeval.

Zoals zo vaak: bezin eer je begint.

Wij wensen je toch ook een aangename en behouden vlucht!

Johan DEHAESE 

verzekeringsrecht en schadezaken

Deel via: