Geen uitsluiting meer van dronken chauffeur door zijn omniumverzekeraar

Het Hof van Cassatie heeft recent een consumentvriendelijke uitspraak op het vlak van dronkenschap en omniumautoverzekeringen geveld. Voorheen werd alcoholintoxicatie en/of dronkenschap door sommige verzekeringsmaatschappijen als uitsluitingsgrond van de dekking van de omniumautoverzekeringsovereenkomst gehanteerd. Dit had tot gevolg dat de verzekeraar niet moest instaan voor de schade aan het verzekerde voertuig als de bestuurder ervan dronken was. Door het hanteren van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap als uitsluitingsgrond, moest de verzekeraar geen causaal verband tussen de dronkenschap en de schade aan het verzekerde voertuig aantonen. Het loutere feit dat een ongeval werd veroorzaakt in een staat van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap, was voldoende om dekking te weigeren.

In haar arrest dd. 11/02/2016 heeft het Hof van Cassatie geoordeeld dat een beding dat dekking uitsluit in het geval van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap geen uitsluitingsbeding is, maar wel een vervalbeding. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar wèl een oorzakelijk verband dient aan te tonen tussen de staat van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap en de schade aan het verzekerde voertuig, hetgeen in de praktijk vaak moeilijk is. Het is immers perfect mogelijk dat een ongeval plaatsvindt ten gevolge van een andere reden dan het rijden in een staat van dronkenschap. Zo de verzekeraar geen causaal verband tussen de staat van dronkenschap en de schade aan het verzekerde voertuig aantoont, is deze dus gehouden de schade aan het verzekerde voertuig te vergoeden.

Het Hof van Cassatie heeft in haar arrest dd. 11/02/2016 trouwens nogmaals bevestigd dat rechters bij uitsluitingsgronden altijd verplicht moeten nagaan of het in werkelijkheid geen vervalbeding betreft waarbij een causaal verband moet worden aangetoond.

Kortom : er is door het Hof van Cassatie een gunstiger regime voor consumenten gecreëerd. Bemerk wel dat dit enkel van toepassing is op de omniumautoverzekeringen. Bij de verplichte verzekering inzake motorvoertuigen, de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, kan de verzekeraar slechts verhaal uitoefenen bij dronkenschap indien het causaal verband tussen de staat van dronkenschap en de schade is aangetoond.

Sofie GROSEMANS

verzekeringsrecht en schadezaken

Deel via: