Koning winter in het land? Te koud om te werken? Of niet?

De eerste sneeuwbuien zijn een feit. Dit is vervelend voor veel sectoren waaronder de bouwsector en hun werklieden.

Wanneer maken weersomstandigheden het werk onmogelijk en kan men spreken van een schorsing van de arbeidsovereenkomst? Wat zijn de gevolgen?

Eerst moet bepaald worden of er sprake is van slecht weer. Welnu, slecht weer zijn de weersomstandigheden waarbij de werkgever kan aantonen dat deze gezien de aard van het werk, de uitvoering hiervan onmogelijk maken.

Voorbeelden zijn hevige vrieskou of hevige sneeuwbuien waardoor metselwerken of aanleg van straten onmogelijk wordt. Er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen het slechte weer en de werken in uitvoering. De werkgever dient hiervan melding te doen bij de RVA.

Wanneer er evenwel sprake is van hevige regenbuien waardoor bepaalde goederen niet tijdig kunnen worden geleverd spreekt men van een overmachtssituatie. Hiervoor kan men ook tijdelijke werkloosheid aanvragen maar niet die op basis van slecht weer.

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden wordt bij slechte weersomstandigheden geschorst wanneer:

  • Het werk onmogelijk wordt;

Het is aan de werkgever het bewijs hiervan te leveren en dit dient op basis van objectieve gronden te worden vastgesteld.

  • De werklieden zijn verwittigd dat zij zich niet moeten aanbieden. Bij gebreke aan bericht is de werkgever een volledig dagloon verschuldigd.

Wanneer de weersomstandigheden het werk weer mogelijk maken dient de werkgever haar werklieden te verwittigen dat het werk kan worden aangevat.

Evenwel kan het slechte weer de arbeidsovereenkomst enkel schorsen indien een werknemer al zijn volledige dagen inhaalrust reeds heeft toegekend gekregen voor overwerk, zondagsarbeid of arbeid op wettelijke feestdagen en bij toepassing van een flexibele arbeidsregeling de prestaties van de werknemer de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur over de periode die de schorsing voorafgaat, niet overschrijden.

Voor de dagen dat de arbeidsovereenkomst wordt geschorst wegens slecht weer heeft de werknemer geen recht op loon van zijn werkgever. Indien aan de voorwaarden is voldaan is er recht op werkloosheidsuitkering aangezien de werknemer wordt gezien als tijdelijke werkloze.

Tijdelijke werklozen omwille van weersomstandigheden zijn vrijgesteld van wachttijden, hetgeen wil zeggen dat ze direct recht hebben op werkloosheidsuitkeringen.

Arbeiders ontvangen in dat geval 65% van hun gemiddeld loon, maximaal 2.671,37 EUR per maand. Arbeiders hebben bovendien recht op een supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop zij tijdelijk werkloos zijn gesteld. Het supplement betreft een minimumbedrag van 2 EUR per dag die de werkgever dient te betalen, tenzij de betaling hiervan door een bij KB algemeen verbindend verklaarde CAO ten laste wordt gelegd van het Fonds voor Bestaanszekerheid.

Dit is slechts een kleine greep uit de formaliteiten waaraan dient te worden voldaan bij de aanvraag van tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Wij staan voor u klaar indien u specifieke vragen heeft over werkloosheid, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Voor meer informatie contacteer ons: contact

arbeidsrecht - sociale zekerheid

Kelly de Groof, advocaat DEHAESE&DEHAESE Advocatenkantoor 

Kelly de Groof

Deel via: