Mijn omgevingsvergunning is geweigerd door het college van burgemeester en schepenen. En wat nu?

Kan ik beroep aantekenen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg ?

Ja. De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen een weigeringsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Binnen welke termijn dient dit administratief beroep ingesteld te worden ?

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt.

Op welke wijze dient dit administratief beroep ingesteld te worden? Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Het beroep wordt onderzocht op zijn ontvankelijkheid en volledigheid. Als niet alle stukken bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg.

Heb ik het recht om gehoord te worden in de administratieve beroepsprocedure ?

De vergunningsaanvrager alsook elke beroepsindiener kan in tweede administratieve aanleg vragen om gehoord te worden.  

Gezien de korte termijn binnen dewelke het administratief beroep dient ingesteld te worden, en de te vervullen formaliteiten, kan u op ons kantoor spoedig een afspraak krijgen.

Wij doen het nodige om voor u de administratieve beroepsprocedure tijdig op te starten. Wij staan u bij tijdens de hoorzitting op de deputatie.

Jessie DECKMYN

Advocaat-Associate Partner.

Voor meer informatie contacteer ons : ruimtelijke ordening en stedenbouw

contact

Deel via: