Nieuw: de vlottere inning van kleinere verkeersboetes

We kennen het allemaal: je ontvangt als overtreder na het begaan van een inbreuk op de verkeerswetgeving per post een proces-verbaal. Enkele dagen later volgt een uitnodiging tot betaling, beter gekend als de minnelijke schikking. Zo je deze niet betaalt, krijg je als overtreder enkele herinneringen in de brievenbus. Bij het uitblijven van een betaling volgt een dagvaarding voor de Politierechtbank.

Dit alles gebeurt voor zover je als overtreder al niet onmiddellijk dient te betalen wanneer je bij de overtreding staande wordt gehouden en ter plaatste de boete dient te betalen: de onmiddellijk inning.

Je kan de geldboete ook protesteren via de website www.verkeersboetes.be.

De wetgever heeft een procedure ontworpen om de geringe geldboetes via een eenvoudige administratieve procedure te innen. Hoewel de wet dateert van december 2016 en de wetsbepalingen van deze nieuwe administratieve afhandeling in werking traden op 1 juli 2017, liet de invoering van dit systeem even op zich wachten. Deze nieuwe inningsmethode geraakt op kruissnelheid. Wij overlopen samen met u de belangrijkste wijzigingen, nu er toch enkele belangrijke verplichtingen zijn:

Zo u door de verbalisanten staande wordt gehouden, blijft de mogelijkheid dat u de geldboete ter plaatse dient te voldoen. Aan deze situatie is niets veranderd.

Wanneer u daarentegen geflitst wordt, bijvoorbeeld wegens een snelheidsovertreding, zal u enkele dagen later een proces-verbaal en een minnelijke schikking ontvangen. Bij het uitblijven van betaling, ontvangt u als overtreder een herinnering. Blijft de boete onbetaald, dan zendt de bevoegde instantie - en dit is nieuw - dit maal een bevel tot betalen per gerechtsbrief of aangetekende brief. De boete zal verhoogd zijn met 35%, eventueel nog verhoogd met een bijkomende bijdrage aan het slachtofferfonds.

Bent u het hier niet mee eens, kan u en/of via uw advocaat binnen de dertig dagen na ontvangst van het bevel tot betalen beroep aantekenen bij de politierechtbank. Zo de Procureur des Konings dit beroep aanvaardt, vervalt de geldboete. Weigert de Procureur dit beroep, volgt een dagvaarding voor de Politierechtbank.

Stel: u doet niets: u betaalt niet en u stelt geen tijdig beroep in: de Procureur des Konings bezorgt een afschrift van het bevel tot betalen aan de Federale Overheidsdienst Financiën die over alle rechtsmiddelen beschikt om het bedrag te innen, in bepaalde gevallen via afhouding via de belastingen.

Zo de FOD Financiën de boete niet binnen de drie jaar geïnd krijgt, beveelt de Procureur des Konings onverwijld de schorsing van het recht tot sturen, gaande van 8 dagen ingeval de maximumsnelheid met hoogstens 20 km/u of 10 km/u binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, (woon)erf of andere overtreding van de eerste graad werd begaan, tot eén maand bij een overschrijding van de maximumsnelheid van tussen de 30-40 km/u of 20-30 km/u binnen de bebouwde kom, zone 30, schoolomgeving, (woon)erf of andere overtreding van de derde graad werd begaan.

* * *
Het is duidelijk dat deze nieuwe procedure voornamelijk van toepassing zal zijn op beperkte snelheidsovertredingen of andere kleinere verkeersinbreuken. Zwaardere overtredingen of in geval van schade aan derden zullen nog steeds via de Politierechtbank berecht worden.

Dit nieuwe inningssysteem is goedkoper, sneller en verlaagt de werkbelasting. Natuurlijk blijft de mogelijkheid bestaan dat u niet akkoord bent met de opgelegde geldboete en u wenst te betwisten. U moet tijdig uw bezwaren laten kennen via de nieuwe procedure van het verzoekschrift tot hoger beroep, zo uw protest op de website www.verkeersboetes.be niet aanvaard werd.

Het is bij ernstigere betwistingen steeds raadzaam een raadsman te contacteren opdat uw protest tijdig en correct wordt ingediend en behandeld.

Wij staan u graag met raad en daad bij, ook in deze licht gewijzigde strafprocedure.

We contacteren tevens uw rechtsbijstandsverzekering die normaliter in deze juridische bijstand voorziet.

Wens je meer informatie, contacteer ons: contact

Johan DEHAESE

Advocaat - partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

strafrecht

schade en schadeloosstelling

bouwrecht en onroerend goed

verzekerings- & aansprakelijkheidsrecht

Deel via: