RSZ-dwangbevel en verplichte ingebrekestelling

NIEUW : Uit het Belgisch Staatsblad van 17/06/2019. Gepubliceerd op 22/06/2019.

Dwangbevel voor inning sociale zekerheidsschulden

Sinds januari 2017 kan de RSZ niet betaalde schuldvorderingen innen via een dwangbevel. Deze mogelijkheid is in de plaats gekomen van een dagvaarding voor de rechtbank. Die inning via een dwangbevel mag enkel gebruikt worden voor de niet betwiste schulden.

Een werkgever die schulden heeft bij de RSZ kan een dwangbevel ontvangen dat wordt betekend via deurwaardersexploot. De werkgever dient dan binnen de 24 uur zijn schulden te betalen. Bij niet betaling van de schulden kan de RSZ overgaan tot beslag. Verzet kan door de werkgever worden aangetekend binnen de 15 dagen na de betekening van het dwangbevel via de arbeidsrechtbank. De betekeningskosten vallen ten laste van de werkgever.

De RSZ kiest steeds meer voor een dwangbevel dan een gerechtelijke procedure. Hierdoor heeft er een wijziging plaatsgevonden van artikel 40 van de RSZ-wet. Om er zeker van te zijn dat de schulden niet worden betwist hetgeen een voorwaarde is om schulden te innen via een dwangbevel.

Vanaf nu dient de RSZ vooraleer over te gaan tot invorderen via een dwangbevel (of gerechtelijke invordering) aan de werkgever, die schulden heeft, een laatste ingebrekestelling te sturen met boekhoudkundige verantwoording van de bedragen waarop de invordering betrekking heeft. De ingebrekestelling mag per aangetekend schrijven of elektronisch worden verzonden.

Op straffe van nietigheid moet de ingebrekestelling vermelden dat indien de werkgever niet overgaat tot betwisting van de verschuldigde bedragen of een afbetalingsplan vraagt, de RSZ binnen de maand vanaf de datum van de kennisgeving van de ingebrekestelling kan overgaan tot invordering van de bedragen via dwangbevel.

De ingebrekestelling moet verder de mogelijkheden vermelden waarover de werkgever beschikt indien hij de schuldvordering betwist, de regels aangaande de betwisting en dat er een afbetalingsplan kan worden gevraagd.

Indien de RSZ akkoord is met een afbetalingsplan schorst dit de uitvaardiging van een dwangbevel alsmede de gerechtelijke invordering mits de afbetalingstermijnen strikt worden nageleefd.

In het geval er toch op verzoek van de RSZ een dwangbevel wordt betekend via gerechtsdeurwaardersexploot kan de werkgever verzet aantekenen niet enkel via dagvaarding maar ook middels verzoekschrift op tegenspraak. De werkgever krijgt hier ook meer tijd voor : namelijk 1 maand vanaf de betekening van het dwangbevel in plaats van de tot nu toe geldende termijn van 15 dagen.

Wij staan voor u klaar indien u vragen heeft over de RSZ-wetgeving, RSZ-geschillen, arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.

arbeidsrecht | sociaal zekerheidsrecht

contact

Kelly de Groof - advocaat

Lieve Dehaese - advocaat-partner

DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Deel via: