Successie in coronatijden: de zorgvolmacht

De opmaak van een zorgvolmacht is in elke goede successieplanning een prioriteit. Via een zorgvolmacht bewaak je de continuïteit in je successieplanning als je handelingsonbekwaam zou worden of plots wordt opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij deze zorgvolmacht kan je familieleden of vertrouwenspersonen aanstellen die in jouw naam optreden als er snel gehandeld moet worden in het kader van bijv. een eventuele schenking.

Je kan deze zorgvolmacht bij de notaris laten opmaken om zelf te anticiperen op een eventuele toekomstige onbekwaamheid, zonder dat de vrederechter daarbij moet tussenkomen.

Via een zorgvolmacht is het bijvoorbeeld mogelijk dat je ouders aan jou en/of de andere kinderen een volmacht geven om hun vermogen te beheren voor het geval ze later onbekwaam worden door bijvoorbeeld dementie of een andere geestesziekte ('wilsonbekwaam').

In de zorgvolmacht kan je de persoon van jouw keuze de opdracht geven om je vermogen te beheren zoals je het wil. Je kan hierbij een concrete lijst opnemen van bepaalde handelingen. Deze blijven echter niet beperkt tot daden van beheer (bankverrichtingen, verhuren, betalen schulden…) maar kunnen ook daden van beschikking omvatten (aan- en verkoop, verhuur, schenking, wijziging huwelijkscontract).

Een algemene en uitdrukkelijke lastgeving kan ook. De lastgever kan volmacht geven om voor zijn rekening en in zijn naam alle mogelijke rechtshandelingen te stellen, daarmee ook bedoeld alle daden van beschikking en alle proceshandelingen, en dit met betrekking tot alle aspecten van zijn volledige vermogen.

Het grote voordeel van de zorgvolmacht is dat deze uitwerking kan hebben wanneer de beschermde persoon wilsbekwaam is, én ook voor de toekomst uitwerking heeft, eenmaal de betrokken persoon effectief wilsonbekwaam is geworden. De lastgever kan ook perfect bepalen dat zijn lasthebber (die persoon aan wie hij de zorgvolmacht geeft) slechts een volmacht krijgt op het moment dat hij zelf niet meer bekwaam is.  

Een belangrijke voorwaarde om de zorgvolmacht uitwerking te geven wanneer de persoon wilsonbekwaam is geworden, is dat de lastgeving geregistreerd werd in het Centraal Register voor Lastgevingen. Zonder registratie zal de zorgvolmacht van rechtswege beëindigen vanaf het moment dat de lasthebber (beschermde persoon) wilsonbekwaam wordt, wat meestal juist niet de bedoeling is van de betrokken partijen.

De zorgvolmacht belet niet dat de wilsonbekwame beschermde persoon zelf nog bepaalde uitgaven maakt of bepaalde zaken blijft uitvoeren. Het feit dat aangeduide mensen voor het beheer van een aantal belangrijke zaken een volmacht ontvangen, belet dus niet dat de beschermde persoon zelf nog vrij is om over zijn vermogen te beschikken. Dit betekent dus ook dat de zorgvolmacht in bepaalde gevallen geen voldoende bescherming zal bieden. Voor bepaalde situaties zal de gerechtelijke bewindvoering dan ook meer aangewezen zijn.

Voor meer informatie: contacteer ons

13/05/2020.

Jessie DECKMYN

Advocaat associate partner DEHAESE & DEHAESE Advocatenkantoor

Deel via: