Wat met mijn auteursrecht bij illegaal downloaden en streamen 05/10/2020

Ook in de privésfeer: u staat niet zo machteloos als auteur… 

Online films en series bekijken, naar muziek luisteren, het lezen van boeken en andere teksten was nog nooit zo eenvoudig. Via allerlei platformen kan men zomaar content downloaden en streamen. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van wettelijke platformen blijft u als auteur in principe niet in de kou staan. Deze platformen hebben van de auteur immers de nodige licenties bekomen om auteursrechtelijk beschermde werken te verspreiden. Deze platformen verkrijgen op hun beurt betaling door de gebruiker ervan.

Wanneer er echter gebruik wordt gemaakt van, vaak gratis ter beschikking gestelde, niet-wettelijke bronnen, blijft de auteur wél in de kou staan.

Als auteur staat u toch niet zo machteloos als u misschien zou denken ! 

Auteursrecht geldt op internet

Voor zover aan de voorwaarden van auteursrechtelijke bescherming is voldaan, speelt het geen rol of een werk zich al dan niet op het internet bevindt. Basisprincipe is dat het auteursrecht ook onverkort geldt in een online context. Auteursrechtelijke bescherming komt automatisch toe aan werken die 1) uitgedrukt zijn in een concrete vorm, 2) het resultaat zijn van een creatieve activiteit en 3) origineel zijn, hetgeen het geval is wanneer het werk de persoonlijke stempel van de auteur draagt. Deze bescherming geldt tot 70 jaar na de dood van de auteur.

Bijgevolg kan u er principieel van uit gaan dat alle content die op het internet terug te vinden is, auteursrechtelijke bescherming geniet. Belangrijk hierbij is dat deze bescherming automatisch wordt verkregen en niet onderworpen is aan vormvoorschriften. Bijgevolg geldt de auteursrechtelijke bescherming zelfs indien dit niet uitdrukkelijk wordt vermeld of wanneer er bijvoorbeeld geen ®-teken werd aangebracht. Het ®-teken heeft trouwens geen juridische waarde in het Belgische auteursrecht.

Uitzondering: de privékopie

Dit betekent dat door deze auteursrechtelijke bescherming voor iedere reproductie van het werk, waaronder dus ook downloaden en streamen, in principe de toestemming van de auteur vereist is.

En hier knelt het schoentje voor niet-wettelijke bronnen: de toestemming van de auteur werd niet bekomen maar toch worden auteursrechtelijk beschermde werken ter beschikking gesteld van anderen. Dergelijke content uploaden is zich schuldig maken aan een inbreuk op het auteursrecht.

Maar geldt dit ook voor de internetgebruiker die hier enkel gebruik van maakt in de privésfeer? Het Belgische auteursrecht voorziet een uitzondering op de vereiste van toestemming voor de zogenaamde "privékopie" : wettelijk omschreven als "de reproductie van werken door een natuurlijke persoon voor privégebruik gemaakt, en zonder enig direct of indirect commercieel oogmerk".

Op basis van deze wettelijke bepaling lijkt het alsof u als auteur machteloos staat tegenover de doorsnee internetgebruiker die gebruik maakt van niet-legale bronnen bij het streamen of downloaden van content. Het Hof van Justitie heeft vrij recent in een arrest van 2017 deze zienswijze echter teruggefloten door te oordelen dat, ook ingeval van privékopie, het downloaden of streamen van illegaal online geplaatste content niet toegestaan is. Bijgevolg kan er geen beroep meer worden gedaan op de uitzondering van de thuiskopie indien gebruik wordt gemaakt van een ongeoorloofde bron !

U staat dus niet machteloos tegen de schaamteloze kopieerder !

Besluit

Hoewel het opsporen van inbreuken door individuele internetgebruikers geen sinecure is, betekent dit niet dat u als auteur machteloos staat tegenover het streamen of downloaden via ongeoorloofde bronnen. U kan als auteur bijgevolg niet alleen optreden tegen degenen die dergelijke content ter beschikking stellen, maar ook tegen de individuele gebruiker van dergelijke ongeoorloofde bron.

Heeft u vragen over het auteursrecht, dan wel over het afdwingen van auteursrechtelijke bescherming? Contacteer ons. We zorgen ook voor uw auteursrechtelijke bescherming !

Tom DAEMS

Advocaat Dehaese & Dehaese Advocatenkantoor

Voor meer informatie contacteer ons: 

contact

intellectuele rechten

Deel via: