Is verwijzen naar algemene voorwaarden op een website voldoende in B2B relaties?

Het is al enige tijd algemeen aanvaard dat bij online afgesloten overeenkomsten de algemene voorwaarden die bij het afsluiten van de transactie integraal weergegeven worden, of waarbij er minstens in een hyperlink naar de voorwaarden verwezen wordt, op de overeenkomst van toepassing zijn.

Let wel: ook in dat geval zal een loutere verwijzing naar elders te vinden algemene voorwaarden, zonder hyperlink, niet volstaan om deze toepasselijk te doen verklaren op de overeenkomst. 

Het behoorde al langer tot de heersende rechtspraak en wordt in het hiernavermeld arrest bevestigd dat bij offline afgesloten overeenkomsten de loutere verwijzing naar algemene voorwaarden op een website niet volstaan om deze aan de contractspartij te kunnen tegenwerpen

In een arrest van het hof van beroep van Brussel van 25 maart 2013 wordt ingegaan op de tegenwerpelijkheid van algemene voorwaarden in B2B-relaties, waarbij in de offerte de voorwaarden niet zijn opgenomen noch aangehecht, maar er enkel verwezen wordt naar op de website van de afzender opgenomen algemene voorwaarden.

Het hof van beroep Brussel heeft in haar arrest van 25 maart 2013 het volgende hieromtrent gesteld:

“De loutere verwijzing naar algemene voorwaarden waarvan de tekst zelf niet in de offerte voorkomt volstaat in regel niet om te kunnen besluiten dat de partijen er overeenstemming over hebben bereikt, ook al hebben zij de hoedanigheid van handelaar. Uit de loutere kennisgeving van een vindplaats kan geen stilzwijgend akkoord worden afgeleid ook al is de offerte door de medecontractant ondertekend.”

In een vonnis van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen, afdeling Turnhout van 14 oktober 2015 oordeelde de Rechtbank in dezelfde zin:

“De eisende partij steunt de bevoegdheid van de rechter op haar algemene voorwaarden die echter op geen enkel document vermeld worden, ook niet op de factuur. Er wordt telkens verwezen naar de mogelijkheid de algemene voorwaarden te consulteren op de website van de eisende partij. Zulke werkwijze is onvoldoende om de tegenwerpelijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden. Uit niets blijkt dat de verwerende partij effectief de website van de eisende partij heeft bezocht en daardoor kennis heeft genomen, laat staan zich akkoord heeft verklaard met de algemene voorwaarden van de eisende partij.”

Conclusie

Verwijzen naar algemene voorwaarden op een website is niet voldoende om ervoor te zorgen dat de algemene voorwaarden effectief van toepassing zijn tussen partijen.

Ook in het ‘digitale tijdperk’ blijft het dus onveranderd van belang om offertes vergezeld te laten gaan van algemene voorwaarden, op de keerzijde of een volgende pagina, bij voorkeur met een duidelijke verwijzing naar die voorwaarden op de offerte zelf.

Dit neemt uiteraard niet weg dat het nuttig is (maar niet voldoende) om die voorwaarden ook op de website te vermelden.

Carolien VANNIJLEN

CONTACTPERSONEN: Lieve DEHAESE ; Carolien VANNIJLEN

Deel via: