"DE FAMILIERECHTBANK" is vanaf 01.09.2014 een feit

Vanaf 01.09.2014 is de familierechtbank bevoegd voor alle familierechtelijke aangelegenheden. Zoals o.a. :

  • Vorderingen tussen echtgenoten en wettelijk samenwonenden betreffende de uitoefening van hun rechten of betreffende hun goederen, alsook de voorlopige maatregelen die daarop betrekking hebben
  • Vorderingen betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verblijfsregeling of het recht op persoonlijk contact ten aanzien van minderjarige kinderen
  • Vernietiging en/of schorsing van Overheidsbeslissingen
  • Vorderingen m.b.t. onderhoudsverplichtingen
  • Vorderingen m.b.t. het ...vermogensrecht, de erfopvolging; schenkingen onder levenden of testamenten
  • Vorderingen tot verdeling
  • ...

De nieuwe wet centraliseert als het ware de dossiers inzake echtelijke moeilijkheden bij de familierechtbank, daar waarvoor de inwerkingtreding van de wet, afhankelijk van de procedure, diverse rechtbanken bevoegd waren.

De familierechtbank is een duidelijke vereenvoudiging.

In het kader van deze centralisatie wordt ook het begrip “familiedossier” ingeleid. Van zodra een eerste vordering bij een familierechtbank wordt ingediend, opent die een familiedossier.

Dit dossier bevat alle opeenvolgende zaken betreffende die partijen en hun kinderen.

Een andere nieuwigheid die door de wet van 30.07.2013 wordt geïntroduceerd, is het hoorrecht van alle minderjarige kinderen.

Elk minderjarig kind krijgt het recht om gehoord te worden door de rechtbank in materies die hem aanbelangen op het vlak van ouderlijk gezag, de verblijfsregeling en het recht op persoonlijk contact.

Kinderen van 12 jaar of ouder worden van die mogelijkheid expliciet geïnformeerd via een brief.

Het kind kan op eigen vraag gehoord worden, op vraag van de partijen, het openbaar ministerie of ambtshalve.

Het kind is niet verplicht gevolg te geven aan het voorrecht.

De rechter hecht het passende belang aan de mening van de minderjarige en houdt daarbij rekening met de leeftijd en de maturiteit van het kind.

Contactpersonen

Jessie DECKMYN

Carolien VANNIJLEN