Vanaf 1 september 2016 genieten pop up-winkels van een apart regime voor kortlopende huurcontracten

De kortlopende huurcontracten voor pop up's hebben nu eigen rechtsregels. De Vlaamse decreetgever creëerde een apart regime voor kortlopende huurcontracten. Deze overeenkomsten eindigen vanaf nu automatisch op hun einddatum. Er is dus geen opzegging nodig. En de huurder heeft geen recht op een huurhernieuwing.

De huurovereenkomst kan wel verlengd worden als alle partijen het hierover eens zijn. De volledige duurtijd van de oorspronkelijke overeenkomst en de verlengingen, wanneer er meerdere zijn, mogen samen niet meer dan 12 maanden bedragen. Als hieraan niet voldaan is, valt de overeenkomst onder de klassieke regels van de handelshuur en wordt het huurcontract beschouwd als een huurcontract voor 9 jaar. Deze termijn van 9 jaar wordt dan beschouwd als aangegaan te zijn vanaf de datum van de inwerkingreding van de eerste huurovereenkomst.

Het decreet treedt in werking op 1 september 2016 , maar geldt niet voor de op 1 september 2016 reeds lopende huurovereenkomsten. Die worden geregeld door de algemene huurbepalignen van het burgerlijk wetboek (art.1714 e.v. BW).

BRON : Decreet van 17 juni 2016 houdende huur van korte duur voor handel en ambacht, BS 26 juli 2016

Contactpersonen: Lieve DEHAESE